Privacybeleid

Privacy is belangrijk, voor u... én voor ons. Daarom respecteren wij uw persoonlijke levenssfeer.

Het Proximus privacy beleid wil op een transparante manier informatie geven aan de betrokkenen omtrent de verwerking van hun persoonsgegevens, zoals voorgeschreven door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Proximus wenst via dit privacybeleid verdere uitleg te geven over de persoonsgegevens die we over u verzamelen, over wat er gebeurt met uw persoonsgegevens als u onze diensten en apps gebruikt en/of onze verschillende websites bezoekt, voor welke doeleinden deze worden gebruikt en met wie deze persoonsgegevens worden gedeeld. Tegelijkertijd kan u hierin lezen hoe u controle kan uitoefenen over het gebruik van uw persoonsgegevens door ons.

We raden u daarom aan dit privacybeleid aandachtig door te nemen. U zal snel ontdekken dat u hierin nuttige en interessante informatie kan terugvinden. Om de leesbaarheid van dit beleid te vergemakkelijken, kiezen we ervoor om de verschillende onderwerpen in hoofdstukken op te delen, die gemakkelijk raadpleegbaar zijn via het keuzemenu.

Welke persoonsgegevens verzamelen we en hoelang houden we deze bij?

Om gebruik te maken van onze diensten en producten hebben we uw persoonsgegevens nodig. We verzamelen ook andere persoonsgebonden informatie, zoals de betalingsgegevens en het communicatieverkeer. Al deze gegevens worden opgenomen in onze bestanden en voor een bepaalde tijd bewaard.

Informatie die u ons geeft

Als u onze diensten en producten wil gebruiken, hebben we een aantal persoonsgegevens nodig. Welke gegevens we nodig hebben kan verschillen naargelang de situatie. Het kan bijvoorbeeld gaan om uw naam, voornaam, adres, login, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer, geboortedatum, taal, gegevens van uw identiteitsdocument of uw klantnummer. Soms hebben we ook nog andere gegevens nodig, zoals specifieke voorkeuren en vereisten die met de betrokken dienst te maken hebben.

We kunnen uw persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen. Proximus kan u in een Proximus verkooppunt of online in de Proximus webshop vragen u te identificeren via de elektronische lezing van uw identiteitsdocument of via de Itsme-app. Lees meer over “Identificatie van klanten” verder in dit hoofdstuk. Daarnaast kunnen er ook gegevens verzameld worden op andere manieren zoals mondeling in de Proximus-verkooppunten, telefonisch via de klantendienst, schriftelijk via bestelformulieren, e-mail of sms, digitaal via e-formulieren of wanneer u chat met onze chatbot of via onze website, via de MyProximus-app of andere Proximus-app’s of wanneer u sociale media gebruikt om ons te contacteren.

Elk klantencontact schept de mogelijkheid om persoonsgegevens te verzamelen: bij bestelling, in geval van deelname aan een enquête, test of wedstrijd, door een telefoontje naar de klantendienst, wanneer u zich identificeert als gebruiker van een Pay&Go-kaart, inschrijft voor een nieuwsbrief of ons gewoon informatie vraagt.

U heeft steeds de mogelijkheid om bepaalde gegevens niet te verstrekken, maar dit kan er wel toe leiden dat u geen gebruik kunt maken van bepaalde producten of diensten of dat deze niet naar behoren functioneren.

Informatie die we krijgen door uw gebruik van onze producten/diensten

We verzamelen gegevens over het gebruik dat u maakt van onze diensten en producten (vaste en mobiele diensten, TV, ...) en websites, over de toestellen (type/merk) die u gebruikt en over het communicatieverkeer dat via ons netwerk verloopt, evenals gegevens over de toestellen (type/merk) die connecteren op uw wifi-verbinding. Het communicatieverkeer kan o.a. de opgeroepen telefoon- en gsm-nummers omvatten, het IMEI-nummer van uw mobiel toestel, de datum, het tijdstip, de duur en de locatie van een communicatie of van een internetverbinding, het datavolume dat u gebruikt, het soort mobiele app’s dat u gebruikt. We verzamelen ook gegevens over uw gebruik van de TV-diensten (zowel via de TV-decoder als via de Proximus Pickx-app en de website www.proximus.be/pickx/nl). Tenslotte verzamelen we ook gegevens over de kwaliteit en de snelheid van het netwerk en van uw wifi-verbinding. We bewaren ook uw factuur- en betalingsgegevens.

Informatie die we bij derde partijen aankopen

We kunnen socio-demografische gegevens en consumenteninformatie gebruiken, die we aankopen bij gespecialiseerde bedrijven.

Identificatie van klanten

Proximus heeft uw identiteitsgegevens nodig om u correct te kunnen identificeren wanneer u een dienst aankoopt of een wijziging vraagt aan een bestaande dienst of contract of toegang vraagt tot bepaalde klantgegevens.

U kan zich in de Proximus verkooppunten en in de Proximus webshop identificeren door gebruik te maken van de Itsme-app of via een elektronische lezing van uw eID-kaart, zowel met een eID reader als via de optische lezing van een scan van je eID-kaart.

Als u de Itsme-app gebruikt, zal Proximus de nodige identificatiegegevens van Itsme ontvangen op een beveiligde manier.

Als u zich identificeert met een Belgisch identiteitsdocument, verzamelt Proximus de volgende gegevens:

Uw naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, adres, nummer en geldigheidsduur van het document en uw rijksregisternummer (dit laatste uitsluitend voor de gerechtelijke en andere bevoegde autoriteiten).

Proximus heeft uw identiteitsgegevens nodig voor de volgende doeleinden:

- Om u de gevraagde diensten te kunnen aanbieden. Proximus moet inderdaad in staat zijn om zijn klanten correct te identificeren om een contractuele relatie aan te gaan, om de diensten te kunnen leveren aan de klanten, om de dienst zonodig op locatie bij de klanten te installeren, om de klanten te factureren en om contact op te nemen met de klanten voor alle klantenadministratie. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Proximus en de klant;

- Om fraude, phishing en identiteitsdiefstal te bestrijden (identiteitsdiefstal bestaat er in dat iemand anders zich voordoet als uzelf of als uw vertegenwoordiger en een product koopt in uw naam zonder dat u daarvan op de hoogte bent). Proximus wil enerzijds voorkomen dat er valse identiteiten worden gebruikt of dat er diensten worden besteld die nooit zullen worden betaald, anderzijds wil Proximus u ook beschermen tegen misbruik van uw identiteit en wil het verhinderen dat u slachtoffer wordt als iemand met slechte bedoelingen probeert producten of diensten in uw naam te bestellen. Daarom is de identificatie zo'n grondig proces. De juridische basis is hier het gerechtvaardigd belang van Proximus en van de klant om fraude en identiteitsdiefstal te vermijden;

- Om te voldoen aan de wettelijke verplichting om de klanten te identificeren voor de gerechtelijke en andere bevoegde autoriteiten. Proximus is, net als alle andere aanbieders van elektronische communicatiediensten, wettelijk verplicht om zijn klanten te identificeren. Dit staat in de wet op de elektronische communicatie van 13 juni 2005 en in de koninklijke besluiten van 19 september 2013 en 27 november 2016. Proximus is wettelijk verplicht om uw Rijksregisternummer te registreren in een aparte databank die voor de bevoegde overheden wordt bijgehouden. Proximus zelf mag uw Rijksregisternummer niet gebruiken. In bepaalde gevallen is Proximus ook verplicht om een copie van uw identiteitsdocument bij te houden;

- Om een kwalitatief hoogstaande databank te hebben om de klanten op de hoogte te houden van de producten en diensten van Proximus via verschillende communicatiekanalen zoals e-mail, sms, telefoon, brief, online advertenties en tv-reclame. Proximus zal proberen zijn communicatie zoveel mogelijk aan te passen aan uw persoonlijke behoeften, bijvoorbeeld op basis van uw leeftijd, uw geslacht en uw woonplaats. Het nummer van uw identiteitsdocument zal ons helpen om u op een unieke manier te identificeren in het klantenbestand en om de creatie van dubbele accounts voor één en dezelfde klant te vermijden. U hebt uiteraard het recht om het gebruik van uw gegevens door Proximus om u commerciële informatie toe te sturen, te weigeren. Zie verder in deze policy in het hoofdstuk “Welke zijn mijn privacyrechten en hoe kan ik deze uitoefenen”. Deze gegevensverwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Proximus om zijn diensten te promoten bij zijn klanten.

Proximus kan de geldigheid van uw identiteitsdocument nagaan door middel van geautomatiseerde en/of manuele verificaties. Indien op basis daarvan blijkt dat het identiteitsdocument vervallen, gestolen, vervalst of om een andere reden ongeldig is, zal Proximus het document weigeren en zal de door de klant gevraagde dienst niet geleverd kunnen worden. De klant zal daarover geïnformeerd worden. Indien de beslissing van Proximus gebaseerd is op een zuivere automatische beslissing zonder menselijke tussenkomst, zal de klant op dat moment informatie krijgen over de stappen die hij kan ondernemen om de geautomatiseerde beslissing te betwisten.

Hoelang worden persoonsgegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden bewaard tot maximaal tien jaar nadat een persoon geen klant meer is bij Proximus. Voor bepaalde categorieën van gegevens gelden kortere bewaartermijnen, zoals voor de gegevens over uw communicatieverkeer die niet langer dan twaalf maanden worden bijgehouden.

Wie bewaart uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die we verzamelen en gebruiken, zijn opgenomen in de bestanden van Proximus nv van publiek recht (Koning Albert II-laan 27, 1030 Brussel).

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen voor diverse doeleinden worden gebruikt. Deze kunnen van technische, administratieve, commerciële of juridische aard zijn.

Er zijn verschillende redenen waarom we uw persoonsgegevens nodig hebben:

 • levering van de gevraagde diensten/producten of informatie;
 • verbinding met elektronische communicatienetwerken van andere operatoren;
 • oplossen van technische problemen en storingen in onze diensten;
 • facturatie en boekhouding;
 • klantenadministratie en klantenondersteuning met inbegrip van de teruggave van Proximus materiaal;
 • correct gebruik van roaming in het buitenland;
 • opmaak en distributie van telefoongidsen en aanbod van inlichtingendiensten;
 • geschillenbeheer;
 • opsporen van fraude en inbreuken jegens Proximus, haar werknemers, klanten of leveranciers;
 • automatische toets van uw gegevens ten opzichte van de bestaande databanken van Proximus en van derde partijen vóór het sluiten van een contract om fraude en insolvabiliteit en het risico op onbetaalde facturen te vermijden (m.a.w. een kredietwaardigheidstoets). Als u wenst in te gaan op een aanbod van een toestel gekoppeld aan een dienst kunnen we bijvoorbeeld vooraf uw gegevens nakijken om het risico op fraude of insolvabiliteit te beperken. U heeft steeds het recht om de herziening van een negatieve beslissing te vragen;
 • verbetering van de kwaliteit van onze diensten en producten;
 • interne rapporteringsdoeleinden;
 • planning en organisatie van telecominfrastructuur en ontwikkeling van nieuwe producten en diensten;
 • marktonderzoek en testen van producten en diensten;
 • klantprofilering op basis van alle verzamelde gegevens om de informatie over onze producten, diensten en aanbiedingen voor u relevanter te maken;
 • beter afstemmen van de publiciteit op Pickx en in het online advertentienetwerk van Proximus en derden (zoals Google) op uw mogelijke interesses en behoeften;
 • het aanbieden van verificatiediensten aan 3de partijen (digitale dienstverleners) om hen in het kader van het voorkomen en bestrijden van fraude toe te laten na te gaan of de gegevens waarover zij beschikken overeenkomen met de gegevens in onze klantendatabank zonder evenwel de klantgegevens zelf mee te delen aan de 3de partij. Proximus helpt deze derden de identiteit van de gebruiker te valideren en hem bij te staan in zijn strijd tegen identiteitsfraude. Dit stelt hen in staat om real-time gegevens die door één klant worden verstrekt als onderdeel van het accountcreatieproces, snel te evalueren, waardoor het aanmaken van nepaccounts wordt gedetecteerd. Op basis van de evaluatie kunnen digitale serviceproviders de juiste acties bepalen en een account of transactie autoriseren, blokkeren of rapporteren. Het is belangrijk op te merken dat Proximus in dit proces nooit individuele persoonsgegevens deelt met deze digitale dienstverleners.
 • uitvoeren van onze wettelijke verplichtingen ten aanzien van de gerechtelijke en andere Belgische autoriteiten zoals de fiscale autoriteiten, de nooddiensten of de gerechtelijke autoriteiten of om u op basis van uw locatiegegevens van ons mobiel netwerk op vraag van de overheid te waarschuwen in geval van een dreigend gevaar of een grote ramp;
 • uitvoeren van onze wettelijke verplichting om de abonneegegevens ter beschikking te stellen aan personen die een telefoongids opmaken en verspreiden/een inlichtingendienst aanbieden.

Proximus verwerkt uw gegevens alleen wanneer daar een grondslag voor is die in de privacyreglementering is vastgelegd:

 • ofwel hebben we uw persoonsgegevens nodig om ons contract met u voor te bereiden, uit te voeren en u de dienst te kunnen leveren;
 • ofwel vragen we uw toestemming om uw gegevens te mogen verwerken;
 • ofwel zijn we door de wet verplicht om uw gegevens te verwerken;
 • ofwel verwerkt Proximus uw persoonsgegevens voor zijn eigen gerechtvaardigd belang of dat van een derde indien dat in evenwicht is met uw recht op privacy.

Proximus heeft een gerechtvaardigd (commercieel) belang om uw gegevens te verzamelen en te gebruiken:

 • om zijn aanbod en diensten te promoten en beter af te stemmen op uw mogelijke behoeften, zowel wanneer u klant bent bij Proximus als wanneer u geen klant meer bent. U kan zich altijd verzetten tegen dit gebruik van uw gegevens of uw voorkeuren meedelen zoals uiteengezet in de rubriek ‘Welke zijn mijn privacyrechten en hoe kan ik deze uitoefenen?’;
 • om sommige van uw persoonsgegevens te delen met de filialen van de Proximus Groep;
 • in het kader van fraudebeheer;
 • met het oog op netwerk- en informatiebeveiliging;
 • om technische problemen en storingen die u ondervindt op te lossen; hiervoor kan Proximus gegevens aanwenden over uw gebruik van onze diensten zoals uw communicatieverkeer;
 • om nieuwe producten en diensten te testen en te ontwikkelen;
 • om anonieme, geaggregeerde rapporteren op te stellen voor intern en extern gebruik;
 • om verificatiediensten aan te bieden aan 3de partijen;
 • voor de facturatie van 3de partijen (roaming, interconnectie, ...);
 • voor de organisatie en het beheer van de werkplanning (o.a. m.b.t. techniekers);
 • voor het beheer van indirecte verkoopkanalen;
 • met het oog op camerabewaking;
 • in het kader van marktonderzoek;
 • in het kader van vennootschapsadministratie (public relations).

Waarom delen we persoonsgegevens met derden en wie zijn deze derden?

We kunnen uw persoonsgegevens delen met onze filialen en met derden die werken in onze opdracht. Wil u een vermelding in onze telefoongids en/of inlichtingendienst, dan informeren we onze interne afdeling Directory Information Services. Betaalt u diensten van derden via onze factuur, dan kunnen we uw gsm-nummer doorgeven aan deze derden. Ook kan het gebeuren dat we uw persoonsgegevens moeten vrijgeven aan de Ombudsdienst als u daar een klacht indient. Proximus heeft ook de wettelijke verplichting om in bepaalde gevallen gegevens door te geven aan overheidsdiensten.

Wie zijn deze derden?

De filialen van de Proximus Groep

We kunnen uw persoonsgegevens, evenals de gegevens over de producten en diensten die u gebruikt of waarin u interesse kan hebben, met onze filialen delen om u op de hoogte te brengen van alle oplossingen van de Proximus Groep, tenzij u zich daartegen verzet hebt. In geval van wanbetaling kunnen we onze filialen inlichten over uw betalingsgewoonten om de belangen van de Proximus Groep te beschermen.

Onderaannemers, leveranciers en partners van Proximus

We kunnen onze databanken toegankelijk maken voor derden die werken in onze opdracht en die ons bijstaan bij het uitvoeren van onze taken en onze marketingactiviteiten, bijvoorbeeld onze partners of call centers die Proximus-diensten in onze naam en voor onze rekening verkopen of gespecialiseerde bedrijven die ons IT-diensten leveren. Hun toegang is beperkt tot de gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak in onze opdracht.

Wanneer u een mobiel apparaat aankoopt bij Proximus, kan het identificatienummer ervan worden doorgegeven aan de leverancier van het apparaat voor stockbeheer.
Het identificatienummer van uw toestel (IMEI-nummer), uw gsm-nummer en de informatie of u al dan niet gebruik maakt van een gecombineerd aanbod, bestaande uit de aankoop van een toestel aan voordelige voorwaarden als u tevens een abonnement neemt op de mobiele diensten van Proximus, kan doorgegeven worden aan de leverancier van het toestel om na te gaan of u in aanmerking komt voor een ‘cash back’ actie van de leverancier. Daarnaast kan het ook nodig zijn om uw contactgegevens, betalingsbewijs, bankrekeningnummer en type van abonnement door te geven voor de ‘cash back’ of bij klachten over de ‘cash back’ of over de aankoop van bijkomende producten van de leverancier onder gunstige voorwaarden. Voor meer info over de verwerking van uw persoonsgegevens door de leveranciers, verwijst Proximus naar het privacybeleid van de leverancier dat u kan lezen op zijn website. U vindt daar tevens de nodige contactgegevens om uw privacyrechten bij de leverancier uit te oefenen.

Wanneer u met uw Proximus gsm-abonnement surft en daarbij online diensten van derden, zoals bijvoorbeeld mobiele applicaties, aankoopt en betaalt via onze M-Pay dienst (facturatie door Proximus die het bedrag doorstort aan de derde), kunnen wij uw gsm-nummer (of identificatienummer dat wordt aangemaakt wanneer u de M-Pay dienst gebruikt) doorgeven aan deze derde om de betaling mogelijk te maken.

Proximus deelt uw persoonsgegevens met zijn partner Fiberklaar. Fiberklaar is een netwerkbouwer die instaat voor de installatie van Fiber in heel België. Fiberklaar en Proximus verwerken uw persoonsgegevens als afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijken, wat betekent dat elke partij haar eigen doeleinden nastreeft bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Proximus verzamelt uw persoonsgegevens wanneer u interesse toont in Fiber-producten, of zelfs wanneer u een Fiber-product vooraf bestelt. Vervolgens geeft het die gegevens door aan Fiberklaar, zodat zij Fiber van de straat tot bij u thuis kunnen installeren. Fiberklaar zal uw persoonsgegevens niet hergebruiken voor andere doeleinden, zij zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken om Fiber bij u thuis te installeren. Deze overdracht van persoonsgegevens is gebaseerd op gerechtvaardigd belang: Het gerechtvaardigd belang van Proximus om u Fiber producten en installatie aan te bieden, uw gerechtvaardigd belang om niet twee keer gevraagd te worden uw persoonsgegevens te verstrekken en het gerechtvaardigd belang van Fiberklaar om de personen te identificeren die een installatie aanvragen.

Proximus kan beroep doen op onderaannemers die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte. Proximus werkt alleen met onderaannemers uit landen waarvan de Europese Commissie zegt dat deze een passend beschermingsniveau waarborgen of met onderaannemers die gebonden zijn door standaardbepalingen die goedgekeurd zijn door de Europese Commissie.

Daarnaast is het mogelijk dat uw persoonsgegevens doorgegeven worden buiten de Europese Economische Ruimte indien dit noodzakelijk is voor de levering van de dienst die u wenst te gebruiken zoals bijvoorbeeld wanneer u telefoneert naar een bestemmeling in een land buiten de Europese Economische Ruimte of wanneer u een website bezoekt die gehost wordt op servers buiten de Europese Economische Ruimte.

De Ombudsdienst voor telecommunicatie

Indien u een klacht indient via de Ombudsdienst voor telecommunicatie kan het voor de behandeling van deze klacht noodzakelijk zijn dat we uw gegevens meedelen aan de Ombudsdienst.

Wettelijke verplichting om persoonsgegevens mee te delen aan bepaalde overheidsdiensten

De wet verplicht ons om bepaalde persoonsgegevens mee te delen aan de nooddiensten wanneer u een noodoproep doet. We zijn ook wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens mee te delen op verzoek van de gerechtelijke autoriteiten in het kader van hun gerechtelijk onderzoek, op verzoek van de Belgische inlichtingendiensten, van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie en van de fiscale autoriteiten.

De Belgische noodcentrales ondersteunen AML. Dit betekent dat elke telefoon met AML (de meeste smartphones) tijdens een noodoproep de meest nauwkeurige positie die hij kan verkrijgen kan verzenden naar de noodcentrales. De lokatie-informatie wordt alleen naar de noodcentrales verzonden wanneer u 112 of 101 belt (of het oude nummer 100, dat niet langer actief wordt gepromoot). Het verzenden van de lokatiegegevens is in overeenstemming met de Belgische wetgeving en is alleen bedoeld om het incident op een efficiëntere manier te lokaliseren.

Binnen Proximus NV?

Als u akkoord gaat om uw telefoon en/of gsm-nummer te vermelden in de telefoongids en/of in het bestand van de inlichtingendienst, geven we deze gegevens door aan Directory Information Services, een afdeling van Proximus die zorgt voor de telefoongidsen en de inlichtingendienst 1207. Wijzigingen in uw vermelding kunt u vragen via het gratis nummer 0800-98 022 of via een e-mail naar gids@1207.be.

Om uw persoonsgegevens correct te verwerken, worden deze ook toegankelijk gemaakt voor interne Proximus-diensten en hun medewerkers voor zover dit noodzakelijk is om de diensten of producten te leveren, klantenbeheer te verzekeren, boekhoudkundige verplichtingen te vervullen, ...

Wat is het telecommunicatiegeheim?

Proximus en zijn medewerkers mogen geen kennis nemen van de inhoud van uw communicatieverkeer dat over onze verschillende netwerken loopt. Uitzondering hierop zijn de gesprekken die u voert met onze klantendienst.

De boodschappen die via ons netwerk verlopen (vaste en mobiele telefoongesprekken, e-mails, sms-berichten, internetverkeer …), alsook de inhoud van uw surfgedrag op het internet worden beschermd door de wetten betreffende het telecommunicatiegeheim. Dit houdt in dat Proximus en zijn medewerkers geen kennis mogen nemen van dergelijke inhoud. Proximus heeft de nodige beveiligingsmaatregelen genomen en strenge instructies gegeven aan zijn medewerkers om het telecommunicatiegeheim te respecteren.

Indien u een privé-telefoonnummer heeft voor uw vaste lijn of uw mobiele dienst, wordt uw telefoonnummer niet vermeld in de telefoongids of bij de telefooninlichtingendienst. Uw nummer is dan eveneens beschermd door het telecommunicatiegeheim. De Proximus-medewerkers mogen uw privé-telefoonnummer enkel verwerken voor zover dit noodzakelijk is om u de Proximus-diensten te kunnen leveren.

De telefoongesprekken die u voert met onze klantendienst kunnen worden opgenomen om te dienen als bewijs in geval van betwisting van een commerciële transactie. Deze gesprekken kunnen eveneens worden opgenomen of beluisterd voor kwaliteitscontrole.

In geval van technische problemen of om de kwaliteit van de diensten te controleren kan het noodzakelijk zijn dat Proximus naar de inhoud van uw verkeer/communicatie moet kijken om te analyseren wat er fout loopt en het probleem op te lossen. Dergelijke interventies worden beperkt tot wat strikt noodzakelijk is om het probleem te kunnen detecteren, analyseren en oplossen.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

De databanken met uw persoonsgegevens zijn beveiligd. Updates garanderen een hoog beschermingsniveau.

We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om de databanken, waarin uw gegevens opgenomen zijn, te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang/gebruik, verlies of diefstal van uw gegevens. Onze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig geëvalueerd en aangepast om een hoog beschermingsniveau te blijven bieden.

Hier vindt u een algemeen overzicht van de technische en organisatorische maatregelen die door Proximus genomen worden.

Informatie over specifieke diensten en producten

Gegevensverwerking wanneer u gebruik maakt van Pickx (TV) via uw decoder, de Pickx-app of via de Pickx-website.

De persoonsgegevens die gegenereerd worden wanneer u Pickx gebruikt of gegevens die u zelf verstrekt in de context van Pickx worden verwerkt en opgenomen in onze databanken. We kunnen deze gegevens verwerken om u de Pickx-dienst te leveren, om onze diensten te verbeteren, marktstudies uit te voeren, statistische rapporteringen te maken, gebruikersprofielen op te stellen en al dan niet gepersonaliseerde aanbevelingen te brengen.

De Pickx TV-decoder is uitgerust met software die de handelingen met de decoder registreert en opslaat. Zowel de Pickx-app als de Pickx-website bevatten gelijkaardige functionaliteiten.

Al deze gegevens kunnen worden verwerkt om:

 • de goede uitvoering van het contract mogelijk te maken;
 • de Pickx-diensten correct te kunnen leveren en technische problemen te verhelpen;
 • u gepersonaliseerde aanbevelingen te kunnen doen met betrekking tot de Pickx-diensten en overige Proximus diensten;
 • het klantenbeheer toe te laten;
 • marktstudies uit te voeren en gebruikersprofielen op te stellen;
 • statistische rapporteringen over het kijkgedrag te maken, zowel voor interne doeleinden als voor rapportering aan de tv-zenders en de mediaregulator;
 • de advertenties op Pickx aan te passen aan uw profiel;
 • fraude op te sporen, zoals schendingen van intellectuele eigendomsrechten;
 • met gelijk welke middelen, onder meer per brief en/of via e-mail, (gepersonaliseerde) informatie- of promotiecampagnes te voeren rond producten en diensten van de Proximus Groep. Als u liever geen info wil ontvangen over onze producten, diensten of promoties via uw tv-scherm u niet wil dat de publiciteit op Pickx wordt aangepast aan uw profiel of u geen gepersonaliseerde aanbevelingen i.v.m. de Pickx-diensten wenst te ontvangen, kan u in de rubriek ‘Welke zijn mijn privacyrechten en hoe kan ik deze uitoefenen?’ lezen hoe u uw keuze kan meedelen.

In bepaalde gevallen mag Proximus de verzamelde gegevens meedelen:

 • aan de partners die ons bijstaan bij het leveren van de Pickx-diensten;
 • als deze mededeling noodzakelijk is om een Pickx-dienst te leveren;
 • als u uw toestemming heeft gegeven voor een dergelijke mededeling.
Gebruik van de Pickx-app in een andere Europese lidstaat dan België

De mogelijkheid om de Pickx-app te gebruiken wanneer u tijdelijk in een andere lidstaat van de Europese Unie dan België verblijft, bestaat volgens het Europees Reglement inzake portabiliteit alleen indien u in een lidstaat van de Europese Unie woont. Daarom moet Proximus uw woonlidstaat controleren, zowel bij de sluiting van het TV-app contract als gedurende de looptijd van het contract. Proximus bepaalt binnen de perken van het Europees Reglement inzake portabiliteit welke controlemiddelen ze hiertoe zal gebruiken. De verwerking van persoonsgegevens voor deze controle is beperkt tot wat proportioneel is. Deze persoonsgegevens zullen niet langer worden bijgehouden dan nodig voor het doeleinde van de controle.

Gepersonaliseerde tv-reclame

Om beter in te spelen op uw behoeften kunnen de reclamespots op sommige tv-zenders aangepast worden. Hiertoe maken we een klantenprofiel op basis van uw administratieve gegevens en kijkgedrag. We kunnen ook een aantal statistische gegevens aankopen bij een dataleverancier. Tenzij u ons vooraf toestemming hebt gegeven, delen wij uw persoonsgegevens niet met adverteerders. In geval van toestemming, ontvangen adverteerders daarenboven alleen anonieme statistische informatie. Wil u geen aangepaste tv-reclame ontvangen, dan kan u uw privacy-instelling wijzigen via MyProximus of via de privacy-instellingen op TV.

Op een aantal tv-zenders die u via Pickx bekijkt, kunnen de reclamespots worden aangepast om beter in te spelen op uw mogelijke interesses en behoeften.

Proximus maakt daartoe een klantenprofiel dat is gebaseerd op:

 • uw administratieve gegevens, zoals leeftijd, taal, postcode, gebruikte Proximus-diensten;
 • socio-demografische gegevens die we aankopen bij een dataleverancier. Een deel van deze data heeft betrekking op u en/of uw gezin indien deze leverancier over uw data beschikt. Het kan bijvoorbeeld gaan over uw gezinstypologie. Een ander deel van de gegevens die we aankopen, zijn statistische gegevens op buurt- of straatniveau;
 • uw tv-kijkgedrag, met name gegevens over de programma’s die u via Pickx bekijkt, bijvoorbeeld of u kijkt naar kookprogramma’s of eerder naar sportprogramma’s, actualiteitsprogramma’s of kinderprogramma’s, enz. De gegevens over uw tv-kijkgedrag worden verzameld, ongeacht de manier waarop u naar Pickx kijkt, dus zowel via de decoder als via de app of de website www.proximus.be/pickx/nl.

We delen uw individuele gegevens en klantenprofiel niet mee aan de adverteerders die hun publiciteit tonen via Pickx. Deze ontvangen enkel anonieme, statistische informatie (aantal personen met een bepaald klantenprofiel).

Een adverteerder kan wel vragen om zijn advertentie te tonen aan een lijst van door hem geselecteerde personen. Proximus zal dan uw individuele gegevens gebruiken om na te gaan of u in die lijst voorkomt. Als dat het geval is, zal u de advertentie van deze adverteerder te zien krijgen. Maar Proximus deelt aan de adverteerder in geen geval mee aan welke personen zijn advertentie getoond werd.

Heeft u via MyProximus of via de klantendienst aangegeven dat u geen aangepaste tv-reclame wenst, dan respecteren we uw keuze. Uw tv-kijkgedrag zal niet meer worden gebruikt voor aangepaste tv-reclame of voor het opmaken van uw klantenprofiel voor tv-reclame.

Toch zal uw tv-kijkgedrag nog altijd worden verzameld voor zover dat nodig is voor facturatie, rapportering en ontwikkeling van Proximus-diensten. Uw tv-kijkgedrag kan ook nog worden gebruikt om u op meer gepersonaliseerde wijze op de hoogte te houden van de Proximus-diensten, tenzij u zich daartegen heeft verzet bij het maken van uw privacykeuze.

De profielen voor gepersonaliseerde TV advertenties van klanten die in eenzelfde geografische zone wonen, kunnen samengevoegd worden om één geaggregeerd profiel te maken van die geografische zone. In dit geaggregeerde profiel is het niet meer mogelijk om individuele klanten te herkennen. De geaggregeerde profielen kunnen gebruikt worden om anonieme rapporteringen vor intern en extern gebruik te verrijken.

Gepersonaliseerde reclame op het internet en in mobiele applicaties

Proximus is naast telecomoperator ook uitbater van een online advertentiedienst. Zo’n advertentiedienst koopt advertentieruimte op het internet in opdracht van adverteerders en verkoopt advertentieruimte op het internet in opdracht van eigenaars van website en applicaties. De dienst biedt aan adverteerders van allerhande merken de mogelijkheid om advertenties voor hun diensten en producten van hun merk te tonen op de websites en applicaties van Proximus en op een aantal andere websites en applicaties.

Wanneer u bepaalde websites met advertenties bezoekt of mobiele applicaties met advertenties gebruikt, kunnen de advertenties die daar getoond worden al in zekere mate gepersonaliseerd zijn indien u advertentiecookies hebt aanvaard op die sites of in die applicaties. Zo zijn de advertenties meestal reeds aangepast aan uw taal.

Proximus biedt u nu de mogelijkheid om dit soort advertenties beter af te stemmen op uw mogelijke interesses en behoeften. Indien u dergelijke meer gepersonaliseerde advertenties te zien wilt krijgen, heeft Proximus uw toestemming nodig om uw gegevens te gebruiken om uw ‘webprofiel’ op te maken. Hieronder kan u lezen welke gegevens daarvoor in aanmerking komen. Naast het gebruik van zo’n webprofiel, kunnen adverteerders aan Proximus gebruikerslijsten overmaken met personen tot wie ze zich willen richten. Proximus kan dan, mits uw toestemming, deze lijsten verfijnen op basis van informatie en criteria waarover Proximus beschikt.

1. Webprofiel

In een eerste fase zullen we advertenties kunnen selecteren die overeenstemmen met uw webprofiel. Dat wordt bepaald op basis van de gegevens die Proximus over u heeft. Als we bijvoorbeeld hebben vastgesteld dat u vaak voetbal kijkt op TV, zullen we daaruit afleiden dat voetbal één van uw interesses is. Daardoor is het waarschijnlijker dat de advertenties die u te zien zult krijgen, voetbal gerelateerd zijn.

De gegevens die we gebruiken om uw webprofiel op te bouwen zijn de volgende:

 • Het soort programma's dat u bekijkt op onze TV services (sport, koken, nieuws, kook- of kinderprogramma's...);
 • De advertenties die u al hebt bekeken als u een TV-abonnement hebt en als u al geniet van gepersonaliseerde advertenties op TV. Dit zorgt voor meer samenhang tussen de media waarop u de advertenties bekijkt;
 • Het soort wedstrijden waaraan u deelneemt op Pickx en de gegevens verzameld via ons Enjoy! loyalty-programma.
 • Gegevens met betrekking tot uw gezinssamenstelling verzameld in de applicatie Family Life, als u deze Proximus applicatie gebruikt.
 • De administratieve gegevens die u ons hebt meegedeeld (taal, leeftijd, postcode, type klant,...), de aangekochte Proximus producten, de gebruikte Proximus diensten, informatie met betrekking tot uw facturatie,... en alle andere gegevens die wij uit deze informatie hebben afgeleid. Als u bijvoorbeeld net een ultramoderne smartphone bij Proximus hebt gekocht, zullen we daaruit afleiden dat u een fan bent van nieuwe technologie.
 • De gegevens die wij van onze partners ontvangen en waarvoor u vooraf toestemming heeft gegeven aan de partner. Hier vindt u de lijst van onze partners;
 • Statistische en publieke gegevens die Proximus heeft verkregen uit externe bronnen, zoals statistische gegevens over de buurt waar u woont. Een lijst van onze externe bronnen vindt u hier.
 • De kadastrale gegevens van uw woning. Die worden verzameld uit het kadasterplan dat de FOD Financiën openbaar maakt. Dit plan wordt bij voorbeeld gebruikt om te bepalen of u al dan niet een tuin heeft.

Uw webprofiel wordt ook verrijkt met de volgende gegevens die via reclamecookies van derden worden verzameld:

 • De advertenties die u al op het web heeft bekeken, uw interacties ermee, en de pagina's die u bezoekt. Als u bijvoorbeeld een site bezoekt die sportartikelen verkoopt of op een door ons getoonde advertentie in verband met sportartikelen klikt, dan kunnen wij uw webprofiel aanvullen met deze interesses;
 • De gegevens in verband met de geaccepteerde reclamecookies (navigatie, taal, localisatie, ...);
 • Informatie over het toestel en de browser die u gebruikt, zoals bijvoorbeeld het merk en model van toestel, het Mac-adres en het IP-adres waaruit wordt afgeleid in welke stad u zich bevindt. Voor mobiele toestellen kan het gaan om de advertentie-id’s die aan uw toestel werden toegewezen door bijvoorbeeld Apple, Google of Microsoft en locatiegegevens, naargelang de instellingen en voorkeuren die u op uw toestel geïnstalleerd hebt.

Alle hierboven opgesomde gegevens kunnen gecombineerd worden in het webprofiel om bepaalde banneradvertenties of videoadvertenties die minder interessant voor u zijn, te vervangen door advertenties die voor u wel relevant kunnen zijn. U ontvangt dus zeker niet meer advertenties dan vandaag.

2. Lijst van adverteerders

We hebben ook de mogelijkheid om u advertenties te sturen op basis van gebruikerslijsten die door de adverteerders zijn geselecteerd. Op verzoek van de adverteerder kan Proximus deze lijsten verder verfijnen op basis van de zelf voorgestelde segmentatiecriteria. Zo zou een adverteerder aan Proximus kunnen vragen om zich in de doorgestuurde lijst enkel te richten op de gebruikers die dankzij hun webprofiel geïdentificeerd zijn als “voetbal liefhebber” en dus de gebruikers die dat niet zijn, uit te sluiten.

Voorwaarden om te kunnen genieten van de gepersonaliseerde advertenties

Proximus kan de advertenties aangeboden via haar advertentiedienst alleen aanpassen aan uw mogelijke interesses en behoeften als u aan Proximus vooraf uw toestemming hebt gegeven om gegevens over u te verzamelen om u beter te leren kennen en uw webprofiel met uw mogelijke interesses aan te maken.

Bovendien is het vereist:

 • Dat u zich minstens één keer hebt aangemeld op één van de Proximus-sites of - applicaties (Pickx, MyProximus, proximus.be,...)
 • Dat u advertentiecookies van derden van deze sites of applicaties aanvaard hebt (zie het cookiebeleid van de proximus.be-site);
 • Dat u reclame-cookies van derden accepteert vanaf de site of applicatie waarop u navigeert en waarop Proximus reclame van adverteerders toont.
U kan op elk moment uw toestemming intrekken

Indien u uw toestemming hebt gegeven zal deze aangevinkt staan in MyProximus. Indien u uw toestemming wil intrekken, ga dan naar MyProximus → Accountinstellingen → Mijn account → Waarschuwingen en privacy en ontvink daar je toestemming. Of klik in de MyProximus mobiele applicatie op de cirkel in de linkerbovenhoek, Accountinstellingen → Privacy → Mijn account → Waarschuwingen en privacy en ontvink daar je toestemming.

Gepersonaliseerde reclame via Ads & Data

In het kader van een samenwerking tussen verschillende partners, verwerken Proximus en Ads & Data (Harensesteenweg 226, 1800 Vilvoorde, België, KBO: 0809.309.701) als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken uw persoonsgegevens.

Ads & Data? Dat is een organisatie die zorgt voor een samenwerking tussen Belgische aanbieders van advertentieruimte, die gezamenlijk doelgroepen voor advertenties opbouwen en gepersonaliseerde advertenties tonen op digitale media en televisie.

De categorieën van persoonsgegevens die Proximus en Ads & Data, mits het bekomen van uw toestemming, verzamelen en gebruiken voor de doeleinden zijn:

 • Persoonsgegevens die u rechtstreeks met Proximus hebt gedeeld, zoals naam, e-mailadres, leeftijd, geslacht, postcode;
 • Gegevens die verzameld worden tijdens uw bezoek en gebruik van onze websites en mobiele applicaties zoals unieke identificatoren (bv. uw IP-adres), de URL van de bezochte pagina’s, klikgedrag met betrekking tot bekeken artikels of advertenties;
 • Afgeleide gegevens: dit zijn interesses die Proximus afleidt uit gegevens waarover zij beschikt zoals leeftijd, geslacht, postcode, Proximus producten en diensten, … en eventueel uw kijkgedrag, kenmerken op basis van statistische en publieke gegevens. Op basis van deze gegevens kan Proximus bv. afleiden dat u een “kookliefhebber” bent.

De samenwerking houdt onder meer in dat, mits uw toestemming, Proximus deze persoonsgegevens verzamelt en in versleutelde vorm meedeelt aan Ads & Data. Door de versleuteling is Ads & Data niet in staat u rechtstreeks te identificeren. Vervolgens bouwt Ads & Data hiermee uw advertentieprofiel (bv. sportliefhebber, man, leeftijdsgroep, …). Ads & Data gebruikt dit om, met behulp van dienstverleners, op bepaalde websites en applicaties van Proximus op geautomatiseerde wijze gerichte advertenties te tonen.

Concreet betekent dit dat Proximus en Ads & Data uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden verwerken:

 • Voor het opstellen van gepersonaliseerde online advertentieprofielen, op basis van uw toestemming.
 • Voor het selecteren van gepersonaliseerde advertenties, op basis van uw toestemming.
 • Voor het meten van prestaties van advertenties, op basis van uw toestemming.

Voor deze doeleinden deelt Proximus uw persoonsgegevens mee aan Ads & Data in haar hoedanigheid van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke die deze tot een advertentieprofiel verwerkt.

U kan steeds uw toestemming voor de hogervermelde doeleinden intrekken door enerzijds uw cookie-instellingen aan te passen zodat we geen gegevens meer kunnen verzamelen in verband met uw gebruik van onze websites en mobiele applicaties hetzij via de Proximus website hetzij via de Proximus applicatie en anderzijds door uw privacy instellingen aan te passen in MyProximus web (Accountinstellingen/Mijn account/ Waarschuwingen en privacy) en app (Accountinstellingen/Privacy/Mijn account/Waarschuwingen en privacy). Het kan ook nuttig zijn om na te kijken of u advertentiecookies van derden hebt geaccepteerd op andere sites of applicaties waarop u surft en waarop Ads & Data gerichte advertenties uitzendt, de lijst van deze partners kan u terugvinden via website van Ads & Data.

Ads & Data deelt uw advertentieprofiel met

 • Verwerkers die gegevens in onze opdracht verwerken (bv. IT-bedrijven),
 • Adverteerders die gebruik willen maken van de diensten van Ads & Data om reclame te tonen op onze websites en applicaties.

Ook deelt Ads & Data een identificatienummer van uw browser met platformen die ondersteunende diensten bieden voor het selecteren en tonen van gerichte advertenties.

Sommige ontvangers kunnen zich bevinden in landen buiten de Economische Europese Ruimte (EER). Als uw versleutelde gegevens aan hen worden doorgegeven, is dit gedekt door passende waarborgen, waaronder de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie, om een adequaat beschermingsniveau te blijven garanderen.

Ads & Data werkt uw persoonsgegevens voortdurend bij en bewaart deze maximaal 13 maanden.

U beschikt als betrokkene over verschillende rechten. Deze leggen we verderop in dit privacy beleid uit, onder de rubriek “Welke zijn mijn privacy rechten en hoe kan ik deze uitoefenen?”. Zowel bij Proximus als bij Ads & Data kan u, conform de wettelijke voorwaarden, bepaalde rechten uitoefenen. De data protection officer van Proximus fungeert als centraal aanspreekpunt, onder meer omdat Ads & Data geen gegevens heeft om u direct te identificeren (bv. naam of e-mailadres) waardoor het ook niet op uw verzoek zal kunnen reageren.

Informatie die we verkrijgen via onze websites

Al onze websites zijn vrij toegankelijk. Voor toegang tot bepaalde onderdelen of functies van onze websites heeft u wel een account nodig met login en wachtwoord. Bezoekt u een website van Proximus, dan registreren we uw verbindingsgegevens. Als u ingelogd bent met uw MyProximus-account kunnen we u herkennen en de inhoud van onze website aanpassen aan uw profiel. Uw commentaar in evaluatietools op onze websites kan anoniem op andere websites worden getoond. U dient in elk geval een pseudoniem te gebruiken in uw commentaar. We kunnen ook gegevens verstrekken aan derden die het surfgedrag op onze websites voor ons volgen en analyseren.

U kunt onze websites (proximus.be, proximus.be/pickx/nl, proximus.com, skynet.be en m.skynet.be) bezoeken zonder uw persoonsgegevens mee te delen. Soms zijn bepaalde onderdelen of functies van onze websites alleen toegankelijk na het invoeren van een login en wachtwoord van uw account of abonnement.

Verbindingsgegevens

We registreren gegevens over de verbinding die u maakt met onze websites en over de software en apparatuur die u daartoe gebruikt. Deze informatie omvat o.a. uw IP-adres, het tijdstip, de browser, het type en merk van de apparatuur die u gebruikt en de pagina’s die u bezoekt.

Deze gegevens worden gebruikt om anonieme statistieken op te maken en om de kwaliteit van onze websites en dienstverlening in het algemeen te verbeteren, dankzij de analyse van het surfgedrag van bezoekers op onze websites.

Als u op onze websites ingelogd bent met uw MyProximus-account, kunnen we u herkennen als Proximus-klant. We kunnen sommige inhoud van onze websites dan personaliseren, mede op basis van andere gegevens die we over u als Proximus-klant verzameld hebben. Zo kunnen we u bijvoorbeeld informatie tonen over producten of diensten die u nog niet gebruikt en waarvan we denken dat ze relevant kunnen zijn voor u, eerder dan u de informatie te tonen over producten en diensten die u al kent.

Hyperlinks

Onze websites kunnen hyperlinks bevatten naar websites die niet door Proximus worden beheerd. Dergelijke hyperlinks zijn louter informatief. We raden u aan om ook het privacybeleid van dergelijke websites nauwkeurig te lezen.

Evaluatie van producten en diensten

Op onze websites kan technologie van partners worden gebruikt om u toe te laten onze producten en diensten te evalueren. De persoonsgegevens die daarbij worden verzameld, worden gebruikt voor het beheer van deze evaluatiedienst. Uw commentaar kan op andere websites dan deze van Proximus worden getoond, zonder vermelding van uw persoonsgegevens. U dient in elk geval een pseudoniem te gebruiken in uw commentaar.

Analyse van het gebruik van de websites van Proximus

We kunnen op onze websites diensten van derden gebruiken om het surfgedrag te volgen, te analyseren en te rapporteren (third party analytics). Deze derden kunnen daarvoor anonieme gegevens verzamelen over het gebruik dat u maakt van onze websites, met inbegrip van uw gedrag op onze websites. Dergelijke data laten ons toe op te sporen waar er fouten in onze websites kunnen zitten en hoe we uw gebruikservaring kunnen verbeteren.

In één enkel geval kunnen er met een analysetool van een partner wel persoonsgegevens worden verzameld. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om te kijken hoe gebruikers navigeren op onze websites en de gebruikservaring op de websites aan de hand daarvan te verbeteren.

Verzameling van persoonsgegevens via de websites van Proximus

Wanneer u online een formulier invult, bijvoorbeeld wanneer u een product of een dienst bestelt, worden uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt conform dit privacybeleid.

Wanneer u een product of dienst op onze website bestelt, maar uw bestelling niet helemaal afrondt, bijvoorbeeld omwille van een technisch probleem, kunnen de persoonsgegevens die u al had ingevuld zonder het bestelformulier te verzenden, gebruikt worden om uw digitaal winkelmandje tijdelijk te bewaren. We kunnen u dan een e-mail sturen met een hyperlink naar uw onafgewerkt winkelmandje, louter en alleen om u toe te laten uw bestelling gemakkelijk af te ronden indien u dat zou wensen. Indien u niet binnen een redelijke termijn reageert op deze e-mail, worden uw persoonsgegevens en uw winkelmandje niet langer bijgehouden.

Persoonsgegevens in de MyProximus-app

Om te kunnen functioneren heeft de MyProximus-app toegang nodig tot persoonsgegevens die bewaard worden op uw mobiel toestel. Proximus gebruikt de persoonsgegevens op uw toestel alleen voor zover die noodzakelijk zijn voor de functionaliteiten van de app. Daarnaast verzamelt Proximus gegevens over het gebruik dat u maakt van de MyProximus-app om de app te verbeteren en aan te passen aan de behoeften van de gebruikers. De verzamelde persoonsgegevens worden gedurende 2 jaar bewaard en niet gedeeld met derden voor commerciële doeleinden.

De MyProximus-app gebruikt alleen de categorieën van persoonsgegevens die hieronder opgesomd worden. Er wordt telkens bij vermeld voor welk doel de gegevens worden verwerkt:

 • uw gsm-nummer: om u als gebruiker van de app te kunnen identificeren en om te verhinderen dat andere personen toegang krijgen tot uw klanteninformatie in de MyProximus-app;
 • uw contacten: om u toe te laten gemakkelijk een Pay&Go te herladen voor één van uw contacten;
 • uw telefoon: om u toe te laten via de app naar onze klantendienst te bellen;
 • uw wifi-verbinding: uitsluitend om u te garanderen dat uw wifi-verbinding niet geactiveerd is. Het is immers niet mogelijk uw toestel te identificeren via een wifi-verbinding;
 • uw dataverbinding: noodzakelijk voor de werking van de app;
 • de identificatie van uw toestel: om u pushberichten te sturen i.v.m. de app, uw factuur, uw producten/diensten, uw getrouwheidsprogramma of onze oplossingen en promoties die u kunnen interesseren (in de rubriek ‘notifications’ kunt u kiezen welk soort berichten u wil ontvangen);
 • uw locatiegegevens: uitsluitend om op basis van uw gps-gegevens gemakkelijk het dichtstbijzijnde Proximus-verkooppunt te vinden.

Voor de werking van de MyProximus-app en voor de analyse van het gebruik ervan kan het nodig zijn om een kleine hoeveelheid informatie op te slaan in uw toestel. Het gaat om zogenoemde functionele en analytics cookies. Dit zijn kleine bestandjes die opgeslagen worden op uw toestel en die noodzakelijk zijn voor de werking van de app. U kan deze niet weigeren.

Persoonsgegevens in het kader van herstellingen en technische bijstand

In het kader van reparatie van infrastructuur en toestellen kan Proximus persoonsgegevens verzamelen die nuttig of nodig zijn voor de herstelling.

Wanneer u een telefoontoestel dat u aankocht bij Proximus binnen brengt voor herstelling, worden uw contactgegevens en gegevens over uw toestel (IMEI-nummer, merk, model, serienummer) opgenomen in de bestanden van Proximus voor het beheer van het reparatieproces. Deze gegevens worden indien nodig voor de reparatie overgemaakt aan de hersteldienst van Proximus of aan de fabrikant van het toestel en/of zijn hersteldienst. De gegevens worden bewaard gedurende 2 jaar. Voor meer informatie over de verwerking van uw gegevens door de fabrikanten en hun contactgegevens verwijzen we u door naar het privacybeleid van de fabrikant van uw toestel dat u vindt op hun website.

Indien u de gegevens die op uw toestel opgeslagen zijn niet hebt kunnen verwijderen vooraleer u het toestel binnenbrengt voor reparatie, kan de bevoegde hersteldienst tijdens de reparatie toegang hebben tot de gegevens die op uw toestel opgeslagen zijn. Het is mogelijk dat de gegevens tijdens de reparatie verwijderd moeten worden en dat uw toestel teruggezet moet worden naar de fabrieksinstellingen om de reparatie mogelijk te maken. Indien het toestel niet hersteld kan worden, zullen de gegevens vernietigd worden.

Indien u bij het melden van een storing aan Proximus de mogelijkheid geboden wordt om gebruik te maken van de dienst ‘Visual assistance’, zullen de foto’s en/of video’s die u doorstuurt van uw infrastructuur, apparatuur en kabels uitsluitend gebruikt worden om de storing van op afstand te helpen oplossen. De foto’s en video’s worden niet bijgehouden en worden onmiddellijk verwijderd bij het beëindigen van de sessie.

Technische bijstand

Proximus verwerkt interne identificatoren om hulp te bieden in geval van technische problemen. Het is in het belang van Proximus en de betrokkene dat Proximus een efficiënte manier ontwikkelt om technische ondersteuning te verlenen. Met deze interne identificator kan Proximus uw acties registreren en snel de actie identificeren die bij het technische probleem hoort om snel en efficiënt hulp te kunnen bieden. Proximus heeft alleen toegang tot uw acties als er technische bijstand nodig is.

Family life

Proximus vraagt de gebruiker een MyProximus login aan te maken om toegang te verlenen tot de dienst. De verzamelde gegevens tijdens het aanmaken van de login zijn noodzakelijk om toegang te verlenen tot de dienst. Het "Family life" profiel bevat de naam, voornaam en e-mail adres. De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn profiel te vervolledigen met andere gegevens (foto's, video's, telefoonnummer, geslacht, verjaardag, …)

De gegevens die de gebruiker invult in de verschillende diensten in Family life worden alleen gebruikt om de dienstverlening te verzekeren. Alleen de leden van de cirkel kunnen deze gegevens en inhoud zien dat de gebruiker deelt. De gebruiker heeft eveneens de mogelijkheid om privé evenementen aan te maken in "Agenda" en privé taken aan te maken in "Lijstjes" die alleen zichtbaar zijn voor de gebruiker en indien hij dit wenst te delen met een beperkt aantal gekozen leden van de cirkel.

De gebruiker heeft ook de mogelijkheid om zijn locatiegegevens in real time te delen met andere leden van de cirkel. De gebruiker kan het delen van zijn locatie beperken, hetzij in de tijd, tot specifieke locaties en/of tot bepaalde leden van de cirkel. Om dergelijke functies te kunnen gebruiken, moet de gebruiker locatiediensten inschakelen door de functie "Locatie" in de toepassing te activeren voordat de toepassing zijn of haar locatiegegevens kan gebruiken. Locatiegegevens worden uitsluitend verwerkt om de gebruiker de gevraagde locatiediensten te kunnen verlenen, d.w.z. om andere leden van de cirkel in staat te stellen de gebruiker te lokaliseren. Locatiegegevens worden niet gedeeld met derden. Locatiegegevens worden bewaard zolang de "Locatie"-functie in de app is ingeschakeld. De gebruiker kan de locatiediensten op elk moment uitschakelen door de "Locatie"-functie in de toepassing uit te schakelen.

Een gebruiker (beheerder of niet) kan alle eigen publicaties (berichten, foto's, evenementen, taken, contacten, …) verwijderen. De naam van de gebruiker is gelinkt met elke eigen publicatie. Wanneer de gebruiker de cirkel verlaat of zich wenst uit te schrijven van de dienst, zal de naam van de gebruiker die gelinkt is met al zijn publicaties verwijderd worden. De gebruiker heeft eveneens de mogelijkheid om zijn publicaties te verwijderen vooraleer een cirkel te verlaten of zich uit de dienst uit te schrijven.

Tenzij anders vermeld, de gegevens van de gebruiker worden verwerkt voor zolang de gebruiker actief is. In geval van uitschrijving van de dienst zoals bv wanneer de gebruiker zijn login opzegt, zal zijn "Family life" profiel verwijderd worden vanaf de dag van uitschrijving. De MyProximus login blijft actief omdat deze toegang verleent tot andere diensten.

Gebruik van gegevens voor een optimale wifi-verbinding.

Om een optimale wifi-verbinding tot stand te kunnen brengen en om ondersteuning te kunnen geven bij problemen met uw wifi-netwerk, verzamelt Proximus via uw modem informatie over de toestellen die connecteren op uw wifi-netwerk, over alle verbindingen met uw wifi-netwerk en over mogelijke storing door de aanwezigheid van naburige wifi-netwerken. U dient zelf de gebruikers van uw wifi-netwerk in te lichten over deze verzameling van gegevens.

Enjoy!

Enjoy! is een Proximus getrouwheidsprogramma dat je toelaat om te genieten van allerlei voordelen via wedstrijden en/of specifieke deals en zelfs bepaalde verassingen zal inhouden. Om u te informeren over het bestaan van een wedstrijd/deal die voor u relevant is, of om de juiste verrassing te selecteren, zal Proximus oa. gebruik maken uw bestaande Proximus klantenprofiel van Proximus (zoals hierboven gedefinieerd) en de informatie over uw activiteit op Enjoy!.

De persoonsgegevens die via Enjoy! verzameld worden (bv. de lijst met wedstrijden en deals waaraan u heeft deelgenomen, de geselecteerde verrassingen) worden bewaard als onderdeel van het Enjoy! - programma. Proximus zal uw contactgegevens gebruiken om u te informeren over wedstrijden, deals & verrassingen. Proximus kan eveneens uw geboortedatum gebruiken om u te verrassen met een geschenk.

Uw contactgegevens kunnen worden doorgegevens aan de partners van Enjoy! om het toegekende voordeel te bezorgen, bijvoorbeeld uw naam registeren op een gastenlijst voor VIP-toegang tot een festival.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met derden die in onze opdracht werken. Dit is het geval voor het bedrijf Hilarious waaraan wij bepaalde verwerkingen hebben toevertrouwd en dat ons bijstaat bij de uitvoering van deze taken en activiteiten (zoals het ontwikkelen, hosten en onderhouden van het wedstrijdplatform en het versturen van nieuwsbrieven om loyaliteitsacties te promoten in functie van uw interesse). Hilarious is gevestigd in de EU. Haar toegang is beperkt tot de gegevens die zij nodig heeft om de taken uit te voeren die wij haar hebben toevertrouwd.

Op basis van uw activiteit op Enjoy!, zal Proximus uw specifieke interesses en likes identificeren. Deze voorkeuren zullen worden toegevoegd aan uw bestaand Proximus klantenprofiel. Dit zal gebruikt worden om u te informeren over het bestaan van wedstrijden en deals die interessant voor u kunnen zijn (via e-mail, sms en notificatie) en om u gepersonaliseerde verrassingen te bieden. Dit profiel kan ook worden gebruikt om andere marketingcampagnes met betrekking tot de Proximus producten en diensten aan te passen. Uw profiel wordt niet gedeeld met derde partijen.

Via MyProximus kunt u ten allen tijde de verzameling van persoonsgegevens in het kader van Enjoy! alsook het ontvangen van Enjoy e-mails! annuleren. Wanneer u dit doet, heeft u nog steeds vrije toegang tot Enjoy! en kan u nog steeds profiteren van de Enjoy! wedstrijden en deals.

Gebruik van anonieme gegevens voor rapporteringsdiensten

Data over de locatie van mobiele telefoons in ons netwerk worden anoniem gegroepeerd. Op basis van dergelijke gegroepeerde data kunnen we rapporten maken die weergeven hoeveel personen er in een bepaald gebied aanwezig zijn of waren. Dergelijke rapporten worden gemaakt op verzoek van bijvoorbeeld toeristische diensten, steden en gemeenten. We zorgen ervoor dat deze rapporten geen enkele individuele informatie vrijgeven.

In de maatschappij (o.a. bij toeristische diensten en mobiliteitsverantwoordelijken binnen steden en gemeenten, …) is er meer en meer interesse om locatiegegevens te gebruiken voor rapporteringen, zoals over het aantal personen dat op een bepaald moment op een bepaalde plaats aanwezig is.

Elke activiteit van een mobiele telefoon op het mobiele telecommunicatienetwerk van Proximus genereert netwerklocatiegegevens. Deze locatiegegevens laten toe om te bepalen via welke antennetoren uw mobiele telefoon geconnecteerd is op het mobiele netwerk van Proximus. Deze netwerklocatiegegevens zijn, in tegenstelling tot bv. gps-gegevens, geen nauwkeurige locatiegegevens omdat een antennetoren een groot gebied kan bedienen. Uit deze gegevens kan bijvoorbeeld niet worden afgeleid of een bepaalde persoon in een bepaald restaurant is geweest, of naar de winkel of de bakker is gegaan.

Om locatierapporteringen te maken, kan Proximus deze locatiegegevens gebruiken. Uiteraard nemen we hierbij de nodige maatregelen om uw privacy te respecteren.

Er worden enkel anonieme gegevens gebruikt om deze rapporteringen te maken. Bovendien worden de anonieme data zodanig gegroepeerd dat de ontvangers van deze rapporten op geen enkele manier informatie kunnen linken aan individuele klanten. Wanneer bepaalde rapporteringen toch betrekking zouden hebben op kleinere groepen, worden er extra maatregelen genomen om her-identificatie te verhinderen. De anonieme locatiegegevens kunnen betrekking hebben op de actuele locatie (‘near real time’) of kunnen tot maximum 3 maand terug gaan in de tijd. De locatierapporteringen kunnen aangevuld worden met een beperkt aantal bijkomende statistische gegevens zoals in welk land, in welke regio of gemeente wonen de personen, hoe lang zijn de personen op de locatie gebleven, hoe vaak komen ze op de locatie, van waar kwamen ze en waar gaan ze heen vanuit de locatie of andere externe statische gegevens (vb. geaggregeerde informatie uit volkstellingen die publiek beschikbaar zijn) Ook hier worden enkel anonieme data in de rapporten opgenomen.

Proximus verkoopt geen individuele locatiegegevens. De anoniem gemaakte locatiegegevens blijven binnen de onderneming. Proximus verkoopt enkel rapporteringen waarin geïnformeerd wordt over hoeveel mensen er op een bepaald moment aanwezig waren op een bepaalde plaats (minstens op postcodeniveau of evenementniveau), om zo informatie te kunnen bezorgen omtrent bezoekers-, evenementen- en verplaatsingsanalyse.

Ook andere klantgegevens kunnen worden geanonimiseerd en samengevoegd tot ruimere groepen voor interne en externe rapportering. Zo kan bijvoorbeeld uw kijkgedrag worden verwerkt in anonieme rapporten over de populariteit van tv-zenders en hun programma’s.

Proximus zorgt er in elk geval voor dat rapporten op basis van onze data niet toelaten om een persoon te identificeren.

MyThings portal van Proximus

Proximus baat een publiek Internet-of-Things netwerk uit waarmee toestellen en sensoren data kunnen versturen naar het MyThings-platform van Proximus. Omwille van privacyredenen is deze dienst niet geschikt om personen te lokaliseren.

Wanneer u inlogt op de MyThings portal van Proximus worden de volgende gegevens verzameld om u te identificeren en te authentificeren: uw inloggegevens, uw e-mailadres, uw naam en voornaam, naam van het bedrijf waarvoor u inlogt

Uw e-mailadres wordt gebruikt om u op de hoogte te houden van nieuwigheden en wijzigingen in de dienst, tenzij u zich daartegen verzet via IoT@proximus.com. Al uw acties op de MyThings portal worden bijgehouden voor beveiligingsdoeleinden gedurende 1 maand. Uw accountgegevens worden bijgehouden zolang uw account actief is. Van zodra uw account gedurende 2 jaar inactief is, wordt deze vernietigd.

Voor de uitoefening van uw privacyrechten kan u een e-mail sturen naar IoT@Proximus.com.

Op deze portal worden alleen cookies gebruikt die noodzakelijk zijn voor de werking van de portal. Zonder deze cookies kan de MyThings portal niet behoorlijk functioneren.

Proximus Home Optimizer-app

Proximus verwerkt de gegevens die noodzakelijk zijn voor de werking van de app en dewelke nodig zijn om u een betere wifi-ervaring te bezorgen.

Volgende gegevens worden hierbij verwerkt:

Gegevens die noodzakelijk zijn voor de werking van de app:

 • identificatiegegevens van de wifi-circuits en de wifi-toestellen die door de app worden gedetecteerd, zoals de MAC-adressen van modems, routers en wifi-extenders;
 • resultaten van de metingen die u met de app doet in elke ruimte, zoals de sterkte van het wifi-signaal, welk kanaal er wordt gebruikt voor de wifi, het resultaat van de snelheidstest.

Om de wifi-netwerken te kunnen detecteren, moet uw toegang tot locatiegegevens geactiveerd zijn. De app gebruikt uw gps-coördinaten echter niet.

Gegevens die nodig zijn om toe te zien op het correct functioneren van de app en het verbeteren van de kwaliteit ervan:

 • anonieme gegevens over de manier waarop de app door het publiek wordt gebruikt;
 • type smartphone waarop u de app installeert en het besturingssysteem ervan.

Opslag van gegevens:

Wanneer u de app gebruikt terwijl u niet ingelogd bent met een MyProximus-account, worden de meetresultaten getoond in de app zonder deze resultaten of enige andere gegevens op te slaan, met uitzondering van de anonieme gebruiksgegevens.

Wanneer u de app gebruikt terwijl u ingelogd bent met uw MyProximus-account, worden de volgende gegevens doorgestuurd naar een databank van Proximus: de meetresultaten, de Proximus wifi-circuits, de MAC-adressen van Proximus wifi-toestellen.

Deze gegevens worden door Proximus verwerkt om van op afstand, of zo nodig ter plaatse, de wifi-instellingen in de Proximus modem aan te passen ten einde uw wifi-ervaring te verbeteren, om zicht te krijgen op de kwaliteit van het Proximus wifi-netwerk over een langere periode, om het Proximus wifi-netwerk te optimaliseren.

Deze gegevens kunnen ook dienen om u te informeren over producten, diensten en promoties van Proximus die voor u interessant kunnen zijn, tenzij u zich daartegen verzet via de privacykeuzes in MyProximus.

De gegevens worden gedurende 1 jaar bewaard. De verwerking van de gegevens is noodzakelijk om u de dienst van de app te kunnen leveren.

Proximus-publiciteit via e-mail en sociale media

We kunnen u via mail en op uw sociale media-accounts publiciteit tonen/sturen voor onze producten en diensten. Wenst u dit niet meer, dan dient u hiervoor uw instellingen aan te passen in uw accounts.

Proximus kan u e-mails sturen om u op de hoogte te houden van onze bestaande en nieuwe producten, diensten en promoties, tenzij u zich daartegen heeft verzet. In de rubriek ‘Hoe kan ik mijn privacyrechten uitoefenen’ leest u wat u moet doen om dergelijke e-mails niet langer te ontvangen. Er is tevens een opt-out mogelijkheid voorzien in elke commerciële e-mail die we verzenden. We gebruiken tools om de impact van deze e-mails te meten en op te volgen: werd de e-mail geopend of niet, werd er op een hyperlink geklikt of niet, enz. Zo maken we onze e-mailcampagnes efficiënter en kunnen we ons aanbod beter afstemmen op uw persoonlijke behoeften.

Heeft u een Facebook-, Instagram-, Twitter-, LinkedIn- of een Google-account aangemaakt, dan kan Proximus u via deze account publiciteit tonen voor zijn producten, diensten en promoties die u kunnen interesseren. Hiertoe bepaalt Proximus een specifiek doelpubliek door gebruik te maken van een aantal anonieme criteria zoals leeftijd, geslacht, interesses, … en vraagt de aanbieder van een sociaal mediakanaal om een bepaalde publiciteit te tonen aan dit doelpubliek vb. gelieve een Proximus publiciteit te tonen aan mannen tussen de 20 en 25 jaar met een interesse in voetbal. Het is belangrijk op te merken dat Proximus geen persoonsgegevens deelt met de aanbieder van het sociaal mediakanaal. Als u dergelijke publiciteit niet wenst, dient u uw instellingen voor advertenties aan te passen in uw desbetreffende account of via www.youronlinechoices.com.

Indien u de Facebookpagina van Proximus bezoekt, kan Facebook persoonsgegevens over u verzamelen en deze linken met andere persoonsgegevens die Facebook elders over u verzameld heeft. Facebook kan deze gegevens gebruiken om anonieme statistieken te bezorgen aan Proximus over de bezoekers van de Facebookpagina van Proximus. Voor meer info en om uw privacyrechten met betrekking de gegevens verzameld door Facebook uit te oefenen, verwijzen we naar het privacybeleid van Facebook.

Proximus' customer call centres

Wanneer u contact opneemt met de Proximus klantendienst op het Proximus 0800 nummer, kan uw inkomend gesprek worden opgenomen en omgezet in tekst om u zo snel mogelijk te helpen. Deze manier van werken is in het legitieme belang van Proximus en zal Proximus toelaten u een veel betere klantenervaring en -tevredenheid te bezorgen en u rechtstreeks door te sturen naar de juiste medewerker of self-service voor een antwoord op uw vraag. In dit geval bespaart niet alleen Proximus, maar ook u tijd en kosten.

Bovendien kan uw gesprek ook worden opgenomen om dit type dienstverlening om dezelfde redenen te verbeteren. Deze opname zal echter enkel gebeuren bij klachten over onze telefoondienst om bijvoorbeeld te begrijpen waarom u niet correct werd doorgeschakeld naar de juiste medewerker en om de desbetreffende bug of het probleem te verhelpen.

Hoe werkt dit in de praktijk? Wanneer u naar Proximus belt, krijgt u eerst een welkomstboodschap waarin u de mogelijkheid wordt geboden om uw spraak niet te op te nemen noch in tekst te laten omzetten. Het is dus uw eigen keuze of u dit wenst of niet. Indien u dit niet wenst, wordt u verzocht op * te drukken. In dat geval wordt u direct doorgeschakeld naar ons standaard telefonisch keuzemenu .

Indien u echter niet op * drukt, zal u voorafgaand aan uw aanvraag gevraagd worden of u belt voor het mobiele nummer of het telefoonnummer van waaruit u belt. Deze vraag dient u met een eenvoudig JA of NEE te beantwoorden. Indien uw antwoord NEE is en u belt voor een ander nummer, zal u gevraagd worden het volledige nummer in te geven waarvoor u belt en te eindigen met een ‘hekje of #’. Indien u dit nummer niet kent, zal u gevraagd worden op de ster te drukken.

Daarna wordt u gevraagd hoe wij u kunnen helpen en kan u kort zeggen waarvoor u belt. Dit bericht kan worden opgenomen en wordt omgezet in tekst, zodat het systeem de intentie van uw verzoek kan vastleggen en u kan doorverwijzen naar de juiste medewerker of self-service. De self-services zijn dezelfde als de welke actief zijn in onze standaard klantenservice (met keuzemogelijkheden via het numerieke toetsenbord). In deze self-services moet u de optie selecteren die op uw verzoek van toepassing is.

Indien uw vraag of verzoek om één of andere reden niet door het systeem kan worden herkend, zal Proximus u vragen om uw vraag te herformuleren. Indien ook in dit geval het systeem uw vraag of verzoek niet herkent, wordt u doorverbonden met ons standaard klantenoproepsysteem.

Enkel de oproepen die worden opgenomen voor probleemoplossing en debugging-doeleinden worden gedurende een bepaalde periode bewaard in de kantoren van Proximus. Deze opnames zullen echter nooit langer dan 14 dagen worden bewaard, wat over het algemeen de tijd is die nodig is om de betreffende bug of het probleem op te lossen. Alle andere (klant)gegevens met betrekking tot uw oproep worden bewaard zolang als nodig of wettelijk vereist is voor de behandeling van uw verzoek (in overeenstemming met het dataretentiebeleid van Proximus).

Direct Carrier Billing

Proximus biedt zijn klanten de mogelijkheid om te betalen voor producten/diensten die door andere entiteiten worden aangeboden door middel van "direct carrier billing". Wanneer u bijvoorbeeld een digitale dienst wilt kopen, biedt de aanbieder van de dienst u verschillende betaalmiddelen aan. Een daarvan heet "Direct carrier Billing".

Dit betekent dat het bedrag van het product/dienst wordt vermeld in een verklaring bij de factuur van uw Mobile Telecom-operator. Indien u gebruik wenst te maken van dit betaalmiddel, zullen Proximus en de provider persoonlijke gegevens over u delen. De provider zal voornamelijk informatie over de aangekochte dienst aan Proximus doorgeven. Indien nodig zal Proximus uw telefoonnummer gebruiken en overdragen om uw identificatie door de provider mogelijk te maken en te bevestigen of de transactie al dan niet kan doorgaan (d.w.z. als u het gebruik van M-pay-diensten weigert, of als u beslist om een beperkt maximumbedrag te betalen dat lager is dan de prijs van de dienst, zal de transactie niet doorgaan). Voor deze categorieën van informatie treedt Proximus op als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens en draagt uw gegevens over op basis van zijn rechtmatig belang om DCB-betalingsdiensten aan te bieden aan zijn partner en om zijn klanten online een veiliger betaalmiddel te bieden. Wanneer de transactie wordt bevestigd, wordt de dienst vermeld in een verklaring bij uw telecomfactuur en wordt het bedrag door Proximus geïnd en aan de provider overgemaakt. In deze situatie is de dienstverlener verantwoordelijk voor de gegevens met betrekking tot de aankoop van het product/dienst en is Proximus zijn verwerker.

Camerabewaking in de gebouwen van Proximus

Proximus gebruikt bewakingscamera's om zijn gebouwen (zowel eigen als gehuurde gebouwen) en de toegang ertoe te monitoren met het oog op de veiligheid van bezoekers en personeelsleden en de bescherming van goederen. De beelden worden conform de wetgeving i.v.m. bewakingscamera’s gebruikt om misdrijven te voorkomen, vast te stellen of op te sporen.

De beelden worden gewist na 1 maand tenzij ze een bijdrage kunnen leveren tot het bewijzen van een misdrijf, van schade of overlast of tot het identificeren van daders, verstoorders van de openbare orde, getuigen of slachtoffers.

Wat zijn cookies (en gelijkaardige technologieën) en hoe worden deze gebruikt?

Cookies laten ons toe u te herkennen als bezoeker van onze websites. Op die manier kunnen we u gepersonaliseerde informatie brengen.

U kan ons cookiebeleid raadplegen via de hyperlink ‘Cookiebeleid’ onderaan de homepagina van onze websites.

Logt u in op MyProximus, dan plaatsen we een cookie in uw browser. Zo herkennen we u als bezoeker van onze website en kunnen we de inhoud van onze onthaalpagina op www.proximus.be aanpassen aan uw persoonlijke situatie, ook als u bij een volgend bezoek niet bent ingelogd op MyProximus.

Op die manier kunnen we u op onze website gepersonaliseerde mededelingen brengen, zoals het aantal loyalty punten of de status van uw laatste factuur. Ook kunnen we u informeren over onze oplossingen en promoties, waarvan we denken dat ze voor u interessant kunnen zijn.

Wil u geen gepersonaliseerde boodschappen ontvangen bij uw bezoek aan onze website www.proximus.be, volg dan volgende instructies:

 • Klik op ‘Ik ben niet … (uw naam)’ op de pagina waar u inlogt op MyProximus;
 • Klik daarna op het Proximus-logo links boven, zo kom je op de niet-gepersonaliseerde versie van de website terecht.

Voor de relevante cookie policy: kijk naar de website (niet alle websites hebben alle soorten cookies).

Indien u op onze websites cookies aanvaard heeft voor doelgerichte advertenties door Proximus en derden, kan Proximus via zijn Data Management Platform aan zijn vertrouwde partners toegang geven tot dergelijke cookie-informatie. De lijst van de partners met wie Proximus cookie-informatie deelt, is toegankelijk via de cookie manager op de websites van Proximus.

Verzamelt Proximus persoonsgegevens bij personen die nog geen klant zijn?

Proximus kan via diverse kanalen gegevens verzamelen wanneer u nog geen Proximus-klant bent. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om u op de hoogte te brengen van de producten, diensten en promoties van Proximus. U heeft altijd het recht om u te verzetten tegen dergelijk gebruik van uw gegevens.

Proximus kan uw gegevens verzamelen wanneer u nog geen Proximus-klant bent. Dit kan via diverse kanalen gebeuren zoals bijvoorbeeld:

 • wanneer u deelneemt aan een Proximus wedstrijd;
 • promo-acties op muziekfestivals en andere evenementen;
 • deur-aan-deur acties;
 • bezoeken aan de Proximus-winkels;
 • gebruik van de Proximus-websites;
 • aankoop of huur van gegevens bij gespecialiseerde bedrijven;
 • wanneer u gebruik maakt van een gratis Proximus wifi-hotspot.

Proximus verzamelt meestal de volgende gegevens:

 • uw naam en voornaam;
 • uw e-mail adres;
 • uw gsm-nummer;
 • uw postcode;
 • andere gegevens zoals bijvoorbeeld over de wedstrijd of het evenement waaraan u deelnam.

Proximus gebruikt deze gegevens om u op de hoogte te brengen van zijn producten, diensten en promoties. Indien u niet langer op de hoogte wil blijven, kan u in de rubriek ‘Welke zijn mijn privacyrechten en hoe ik deze uitoefenen?’ lezen wat u kan doen.

Welke zijn mijn privacyrechten en hoe kan ik deze uitoefenen?

U heeft steeds het recht tot inzage, verbetering en schrapping van uw persoonsgegevens. U kan zich ook verzetten tegen het gebruik of de verwerking ervan. U kan steeds uw toestemming intrekken en uw keuze aanpassen. Tot slot kan u zich laten registreren op de Bel-me-niet-meer-lijst. Bent u klant bij ons, dan kan u uw voorkeuren met betrekking tot uw privacy in de meeste gevallen meedelen via MyProximus (web & app) of via onze klantendienst. Bent u geen klant, dan kan u altijd onze klantendienst bellen.

Welke rechten heb ik?

U kan uw persoonsgegevens inkijken

U heeft het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens. We bezorgen u dan een overzicht van de persoonsgegevens die wij over u verwerken. Daarnaast geven wij u bijkomende informatie zoals waarom deze persoonsgegevens verwerkt worden, de oorsprong van de gegevens, de categorieën van derden waarmee we uw persoonsgegevens delen, …

U kan uw persoonsgegevens laten verbeteren

Indien u vaststelt dat bepaalde gegevens die Proximus over u heeft niet (meer) correct zijn, dan kan u deze laten aanpassen. Hiervoor kan u onze klantendienst contacteren.

Bepaalde persoonsgegevens, zoals contactgegevens, zijn beschikbaar in de MyProximus-omgeving en kan u daar zelf aanpassen.

U kan uw persoonsgegevens laten verwijderen

In bepaalde gevallen (bv. als u vermoedt dat Proximus op onrechtmatige wijze persoonsgegevens verwerkt), kan u vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

Bepaalde persoonsgegevens kan Proximus niet verwijderen omdat wij wettelijke verplicht zijn om deze bij te houden, zoals bv. facturatiegegevens.

U kan zich verzetten tegen het gebruik van bepaalde persoonsgegevens

U kan steeds bezwaar aantekenen (zonder motivering) tegen het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Via MyProximus Web (Accountinstellingen/Mijn account/Waarschuwingen en privacy) en app (Accountinstellingen/Privacy/Mijn account/waarschuwingen en privacy) kunt u afzonderlijk aangeven of we u mogen contacteren via telefoon (mobiele of vaste lijn), via sms, via e-mail dan wel via de post of via pop-up via het web.

Daarnaast kan u ook de instructies volgen in de mails en de sms’en die u van Proximus ontvangt om dergelijke commerciële berichten in de toekomst te vermijden.

Indien u specifieke redenen heeft (gemotiveerd verzoek), kan u bezwaar aantekenen wanneer Proximus uw persoonsgegevens gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting (vb. fraudebestrijding). Bij een gegrond verzoek zal Proximus het gebruik van uw persoonsgegevens stoppen, tenzij wij dwingende gronden hebben om dit niet te doen.

U kan uw eerder gegeven toestemming intrekken

Telkens u ons een expliciete toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden (vb. gepersonaliseerde tv-reclame), heeft u op gelijk welk moment de mogelijkheid om de eerder gegeven toestemming in te trekken. Dit kan via MyProximus Web (Accountinstellingen/Mijn account/Waarschuwingen en privacy) en app (Accountinstellingen/Privacy/Mijn account/Waarschuwingen en privacy).

U kan uw keuze op ieder moment aanpassen

Hou er rekening mee dat de aanpassing van een keuze niet onmiddellijk in alle omgevingen (MyProximus web en app, Pickx) zichtbaar zal zijn. De aanpassing doorvoeren in onze systemen en databanken vraagt enige tijd.

U kan soms weigeren dat uw persoonsgegevens volledig automatisch worden verwerkt

In het geval dat Proximus uw persoonsgegevens volledig automatisch zou verwerken (zonder menselijke tussenkomst), kan u zich hiertegen verzetten.

U kan vragen om uw persoonsgegevens over te dragen

Persoonsgegevens die u zelf aan Proximus heeft verstrekt, zoals bv. contactgegevens, kan u overdragen aan uzelf of aan een derde partij.

U kan zich laten registreren op de Bel-me-niet-meer-lijst

Wenst u via uw telefoon of gsm geen commerciële oproepen meer te ontvangen, van geen enkel bedrijf of organisatie, dan kan u zich inschrijven op de Bel-me-niet-meer-lijst. U kan dit doen op de website www.bel-me-niet-meer.be, via telefoon op het nummer 078-77 00 12 of per brief naar de Do Not Call Me vzw, Z1 Researchpark 120 – 1731 Zellik.

De wet verplicht alle bedrijven of organisaties, die via telefoon of gsm commerciële aanbiedingen doen, deze lijst te respecteren. Ze moeten uw telefoonnummer en naam uit hun belbestanden halen en mogen u niet meer bellen voor hun producten of diensten of voor speciale promoties. Het is de verantwoordelijkheid van elke bedrijf en elke organisatie om de Bel-me-niet-meer lijst te respecteren. Proximus heeft niet de bevoegdheid om dat te controleren of daar op toe te zien bij andere bedrijven dan Proximus zelf.

Voor klachten in verband met ongewenste commerciële oproepen kan u terecht bij de Federale Overheidsdienst FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Contact Center, Vooruitgangstraat 50 te 1210 Brussel, via het gratis nummer 0800-120 33 of via het meldpunt: meldpunt.belgie.be (rubriek ‘Vervelende telefoontjes’).

U kan zich laten registreren op de Robinsonlijst

Indien u geen commerciële brieven meer wenst te ontvangen van alle bedrijven die lid zijn van de Belgische Direct Marketing Association kan u zich inschrijven op de Robinsonlijsten via www.robinson.be of op het volgende adres: BDMA – Dienst Robinson, Z1 Researchpark 120 – 1731 Zellik.

Hoe kan u deze rechten uitoefenen?

Om ons ervan te verzekeren dat de aanvraag gebeurt door de juiste persoon, vragen wij u bepaalde gegevens te verstrekken om uw identiteit te bevestigen en om te voorkomen dat iemand anders uw rechten uitoefent. Indien deze gegevens niet volstaan om uw identiteit te bevestigen, kunnen wij u om aanvullende informatie vragen om u individueel te kunnen identificeren of u vragen ons een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart te sturen (u mag alle informatie op uw identiteitskaart die niet relevant is om uw identiteit te bevestigen, maskeren).

Wij hebben 30 dagen tijd om uw vraag te beantwoorden. Deze termijn begint te lopen zodra wij alle nodige informatie hebben om aan uw aanvraag tegemoet te komen.

De termijn van 30 dagen kan maximaal worden verlengd met 60 dagen, rekening houdend met het aantal verzoeken en de complexiteit van de verzoeken. We zullen u steeds binnen de initiële termijn op de hoogte brengen van een mogelijke vertraging van ons antwoord.

We doen ons best om onze systemen en databanken zo snel mogelijk aan te passen. Toch kan het wat tijd vragen om uw keuze in de praktijk toe te passen. Hieronder kan u lezen hoe u ons uw voorkeuren in verband met uw privacy kan meedelen.

Klant bij Proximus?

Ga op onze website www.proximus.be en meld u aan met uw paswoord. Eens aangemeld op MyProximus gaat u naar de rubriek ‘Mijn account’ en vervolgens naar ‘Waarschuwingen en privacy’en daar kan u uw privacykeuzes instellen/wijzigen en de toestemmingen die u gegeven hebt intrekken.

Heeft u geen toegang tot MyProximus, volg dan de instructies die u daar worden gegeven om een MyProximus-account aan te maken.

Heeft u geen toegang tot internet, dan kan u uw keuze meedelen via onze klantendienst op het nummer 0800-22 800.

Geen klant bij Proximus?

Particulieren kunnen ons hun privacykeuze meedelen via het gratis nummer 0800-22 800.

Vrije beroepen en kmo’s kunnen ons hun privacykeuze meedelen via het gratis nummer 0800-22 500.

Middelgrote en grote bedrijven evenals openbare instellingen kunnen hiervoor terecht op het gratis nummer 0800-22 200.

Hieronder vindt u een handig overzicht van de verschillende rechten en de respectieve contactpunten.

Wat

Contact

Recht op inzage

Contacteer het Proximus Data Protection Office via mail: privacy@proximus.com of via dit webformulier of via de post: Koning Albert II-laan 27, 1030 Brussel.

Recht op verbetering

Corrigeer bepaalde gegevens zelf via MyProximus (web)/mijn account/mijn klantenprofiel. Indien dit niet lukt, contacteer de Proximus-klantendienst via 0800 22 800 of gebruik dit webformulier.

Verzet tegen schriftelijke benadering

Pas deze voorkeur zelf aan via MyProximus Web (Accountinstellingen/Mijn account/Waarschuwingen en privacy) en app (Accountinstellingen/Privacy/Mijn account/Waarschuwingen en privacy). Indien dit niet lukt, contacteer de Proximus-klantendienst via 0800 22 800.

Verzet tegen telefonische benadering

Pas deze voorkeur zelf aan via MyProximus Web (Accountinstellingen/Mijn account/Waarschuwingen en privacy) en app (Accountinstellingen/Privacy/Mijn account/Waarschuwingen en privacy). Indien dit niet lukt, contacteer de Proximus-klantendienst via 0800 22 800.

Verzet tegen sms/e-mailbenadering

Pas deze voorkeur zelf aan via MyProximus Web (Accountinstellingen/Mijn account/Waarschuwingen en privacy) of via de MyProximus app (Accountinstellingen/Privacy/Mijn account/Waarschuwingen en privacy). Indien dit niet lukt, contacteer de Proximus-klantendienst via 0800 22 800.

Verzet tegen marketing

Contacteer het Proximus Data Protection Office via mail: privacy@proximus.com of via dit webformulier of via de post: Koning Albert II-laan 27, 1030 Brussel

Verzet tegen gepersonaliseerde tv-reclame

Contacteer de Proximus-klantendienst via 0800 33 750 of pas deze voorkeur zelf aan via MyProximus Web (Accountinstellingen/Mijn account/Waarschuwingen en privacy) en app (Accountinstellingen/Privacy/Mijn account/Waarschuwingen en privacy), of via het keuzemenu op uw TV-scherm.

Verzet tegen gepersonaliseerde aanbevelingen i.v.m. met de Pickx-diensten

Pas deze voorkeur zelf aan via het keuzemenu op uw TV-scherm of via MyProximus Web (Accountinstellingen/Mijn account/Waarschuwingen en privacy) en app (Accountinstellingen/Privacy/Mijn account/Waarschuwingen en privacy).

Verzet tegen het gebruik van mobiele netwerk locatiegegevens voor anonieme rapportering

U kan een verzoek indienen via MyProximus Web (Accountinstellingen/Mijn account/Privacy en waarschuwingen/Netwerk mobiele gegevens) app (Privacy/Mijn account/Waarschuwingen en privacy/Netwerk mobiele gegevens).

Verwijdering gegevens in telefoongids

Via e-mail op het adres: gids@1207.be of via de post: Dienst Telefoongids - Koning Albert II-laan 27, B-1000 Brussel (binnenkort ook beschikbaar via MyProximus website & app).

Verwijdering gegevens uit de 1207-databank

Via mail: gids@1207.be of via de post: Dienst Telefoongids - Koning Albert II-laan 27, B-1000 Brussel (binnenkort ook beschikbaar via MyProximus website & app).

Bent u niet tevreden met ons antwoord, gelieve dit te laten weten aan het Proximus Data Protection Office, hetzij via mail: privacy@proximus.com, hetzij via dit webformulier of hetzij via de post: Koning Albert II-laan 27, 1030 Brussel.

U kan een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

Voldoet het antwoord van Proximus niet aan uw verwachtingen of bent u het niet eens met ons standpunt, dan kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit en een klacht indienen. Meer info: zie www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.

Specifieke informatie over privacy voor professionele klanten en hun eindgebruikers

Wanneer een professionele klant gebruik maakt van de diensten en producten van Proximus zijn de specifieke bepalingen van dit hoofdstuk van toepassing.

Proximus als verwerkingsverantwoordelijke

Proximus treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de identificatie- en contactgegevens van de contactpersonen van de klant die door Proximus worden verzameld en voor de gegevens die worden gegenereerd door het gebruik dat de klant en zijn eindgebruikers maken van de elektronische communicatiediensten van Proximus, zoals de metadata met betrekking tot het communicatieverkeer. Ook voor de gegevens die de klant meedeelt via het aanmaken van cases in een Proximus-systeem, bijvoorbeeld in geval van storingen, en voor de communicatie rond dergelijke cases treedt Proximus op als verwerkingsverantwoordelijke.

Deze gegevens worden gebruikt om de gevraagde producten en diensten te kunnen leveren, om de verbinding met elektronische communicatienetwerken van andere operatoren te kunnen realiseren, om te factureren, om toe te zien op een correct gebruik van de roamingdiensten in het buitenland, voor geschillenbeheer, voor het opsporen van fraude en inbreuken jegens Proximus, haar werknemers, klanten of leveranciers, om de kwaliteit van de producten en diensten te verbeteren, ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, voor interne rapporteringsdoeleinden, het opstellen van anonieme, geaggregeerde verslagen voor intern en extern gebruik, voor de planning en de organisatie van de telecommunicatie-infrastructuur, voor marktonderzoek en om de klant of zijn eindgebruikers uit te nodigen voor het testen van producten en diensten, voor klantprofilering om de informatie over onze producten, diensten en aanbiedingen relevanter te maken voor de klant of zijn gebruikers.

Daarnaast worden een aantal persoonsgegevens verwerkt omdat Proximus het gerechtvaardigd belang heeft om haar producten en diensten te promoten, teneinde haar marktaandeel te vergroten. Er worden eveneens een aantal persoonsgegevens verwerkt omdat Proximus daar wettelijk toe verplicht is, zoals om vragen van de bevoegde autoriteiten te kunnen beantwoorden.

Proximus draagt aan de professionele klanten de verplichting over om de volgende belangrijke informatie over te maken aan hun eindgebruikers:

 • informatie over de verwerking van persoonsgegevens van de eindgebruikers door Proximus als verwerkingsverantwoordelijke voor de doeleinden die in de paragraaf hierboven vermeld zijn;
 • de wijze waarop de gebruikers hun rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens kunnen uitoefenen zoals verder in dit hoofdstuk beschreven wordt;
 • de bewaringstermijn van de persoonsgegevens door Proximus: de persoonsgegevens worden bewaard tot maximaal 10 jaar na het einde van het contract van de klant. De persoonsgegevens over het communicatieverkeer worden gedurende 12 maanden bewaard.

Deelnemers aan evenementen van Proximus kunnen gefilmd of gefotografeerd worden. De foto’s en of video’s kunnen gepubliceerd worden op publiek toegankelijke interfaces zoals websites, Facebook pagina’s of App’s. Proximus kan de foto’s en video’s gebruiken om verslag uit te brengen over de evenementen in het kader van zijn communicatiecampagnes of promotionele presentaties. U hebt het recht om de foto’s of video’s waarop u te zien bent te laten verwijderen. Stuur hiervoor een mail naar enterprise.events@proximus.com.

Het gebruik van klantenervaringen in Proximus-campagnes.
Indien een klant aan Proximus zijn toestemming heeft gegeven om zijn getuigenis, citaat of idee in verband met zijn gebruik van de Proximus-diensten publiek te maken in een marketing- of andere communicatiecampagne of tijdens een co-creatie evenement, kan Proximus daartoe de relevante persoonsgegevens van die klant verwerken. Proximus bewaart de persoonsgegevens voor dit doeleinde gedurende 5 jaar. De klant heeft op elk moment de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van zijn gegevens voor dit doeleinde in te trekken via https://www.enterprises.proximus.be/preference_centre_nl.

Proximus als verwerker

Proximus treedt op als verwerker telkens Proximus in opdracht van de klant persoonsgegevens verwerkt.

Dit is het geval voor de persoonsgegevens:

 • die de klant opslaat in de datacenters of in de cloud van Proximus (bijvoorbeeld: Hosting, vContainer, Push-to-talk, Call Connect, Hosted Skype for business, Cloud managed dedicated hosting en andere Cloud diensten);
 • die de klant invoert in een tool die hem door Proximus ter beschikking wordt gesteld (bijvoorbeeld: Invoice Insights, Mobile device management, Proximus Fleet Management);
 • die de klant toevertrouwt aan Proximus met het oog op de configuratie van de dienst.

Andere verwerkers of ‘sub-verwerkers’

Wanneer Proximus optreedt als verwerker voor persoonsgegevens van de klant of diens eindgebruikers kan Proximus zich laten bijstaan door sub-verwerkers. Proximus blijft ten aanzien van de klant verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens van de eindgebruikers van de klant. De lijst van de sub-verwerkers van Proximus omvat de producten en diensten die wij leveren aan onze professionele klanten waarvoor Proximus optreedt als verwerker. Proximus zal deze lijst up-to-date houden.

De lijst van de sub-verwerkers kan hier (pdf in het Engels) worden geraadpleegd.

Rechten van de eindgebruikers van professionele klanten met betrekking tot hun persoonsgegevens.

De eindgebruikers van professionele klanten hebben een recht van inzage, verbetering en verwijdering met betrekking tot hun gegevens.

Indien de eindgebruikers zelf een factuur van Proximus ontvangen, kunnen ze deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de Data Protection Officer van Proximus en een verzoek (met datum en handtekening) te sturen naar de Proximus Data Protection Officer (Koning Albert II-laan, 27 te 1030 Brussel) of via privacy@proximus.com.

Indien de eindgebruikers geen factuur van Proximus ontvangen, dienen ze zich te richten tot de professionele klant van wie ze afhangen voor de uitoefening van deze rechten.

Professionele klanten en hun contactpersonen kunnen aan Proximus laten weten wat hun voorkeuren zijn met betrekking tot het ontvangen van commerciële informatie van Proximus via https://www.enterprises.proximus.be/preference_centre_nl

De eindgebruikers hebben het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer info: zie www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.

Proximus Affinity Program

Als u lid bent van het Proximus Affinity Program en u dus dankzij uw werkgever of uw lidmaatschap van een organisatie, geniet van voordelige tarieven op uw telecom producten, zal Proximus op geregelde tijdstippen bij uw werkgever of bij de voorgenoemde organisatie verifiëren of u nog steeds voldoet aan de voorwaarden om van deze voordelige tarieven te genieten.

De filialen van de Proximus Groep (o.a. Proximus ICT, ClearMedia)

We kunnen uw persoonsgegevens (vb. contactgegevens), evenals de gegevens over de producten en diensten die u gebruikt of waarin u interesse kan hebben, met onze filialen delen om u op de hoogte te brengen van alle oplossingen van de Proximus Groep, tenzij u zich daartegen verzet hebt.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wijzigingen in ons privacybeleid zijn altijd mogelijk. Raadpleeg dus regelmatig deze site.

Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de toekomst wordt uitgebreid of aangepast, mochten er zich bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen voordoen. Daarom raden we u aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen.

Contactgegevens van de Data Protection Officer

Voor verdere vragen over ons privacybeleid kan u altijd onze Data Protection Officer contacteren.

Heeft u vragen over ons privacybeleid, dan kan u contact opnemen met de Proximus Data Protection Officer.

Hoe kan u de Proximus Data Protection Officer contacteren?

E-mail: privacy@proximus.com

Adres: Koning Albert II laan 27, 1030 Brussel

Webformulier: link naar webformulier

Laatste aanpassing: 2/01/2023