Wettelijke en contractuele informatie

Algemene voorwaarden

Producten en diensten

B. Producten en diensten voor grote bedrijven (vanaf 10 medewerkers)

De Algemene Voorwaarden voor professionele klanten:

 • deze algemene voorwaarden worden aangevuld met de Contractuele Dienstbeschrijvingen (CDB) (waaronder “Specifieke Voorwaarden”). Om kennis te nemen van de Contractuele Dienstbeschrijvingen, gelieve contact op te nemen met uw Proximus Account Manager of bezoek MyProximus.
 • voor vaste, mobiele en internet communicatiediensten en PABX worden deze algemene voorwaarden ook aangevuld met de voorwaarden vermeld hierboven op deze pagina wanneer de CDB ernaar verwijst.

Proximus past zijn contractuele voorwaarden voor mobiele diensten aan aan de nieuwe Europese roamingverordening die van kracht wordt op 1 juli 2022.

Dankzij de nieuwe Europese roamingverordening zullen roamende klanten binnen de Europese Unie de komende 10 jaar kunnen blijven genieten van hun nationale tariefformule zonder extra kosten ten opzichte van België voor hun gesprekken, sms'en en mms'en. Dit heet "Roam Like At Home".

Ter herinnering, de volgende tariefvoorwaarden zijn van toepassing op roaming:

 • Voor oproepen, sms'en, mms'en en dataverkeer binnen de Europese Unie (+ IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en andere door Proximus opgenomen landen zoals het Verenigd Koninkrijk, is de volledige lijst beschikbaar op proximus.be/roaming): het nationale tarief is van toepassing.
 • Voor oproepen en sms'en naar nummers van diensten met toegevoegde waarde wordt altijd een roamingtoeslag aangerekend aan roamende gebruikers, zelfs wanneer deze diensten als gratis worden geadverteerd voor lokale gebruikers.
 • Wanneer een redelijk gebruiksbeleid van toepassing is op het betrokken tariefplan in geval een bepaald datavolume wordt overschreden: het toepasselijke volume en tarief worden gespecificeerd in de beschrijving van het betrokken tariefplan.
 • Buiten de Europese Unie en/of bij aansluiting op niet-terrestrische netwerken: de toepasselijke tarieven zijn vermeld in de prijslijst of in de beschrijving van het betrokken tariefplan (het nationale tarief is niet van toepassing).

In overeenstemming met de nieuwe verordening zijn deze beginselen opnieuw verduidelijkt in de algemene en/of bijzondere voorwaarden voor de mobiele diensten.

Daarin wordt nu ook gespecificeerd welke lokale factoren van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van mobiele roamingdiensten in het buitenland en hoe een klacht kan worden ingediend indien de kwaliteit van de dienstverlening in het buitenland binnen de EU niet overeenstemt met de contractuele voorwaarden.

Ten slotte zijn er ook wijzigingen doorgevoerd om klanten nog beter te beschermen en hoge roamingfacturen te vermijden:

 • Momenteel is het dataverbruik buiten de bundel van mobiel internet in het buitenland beperkt tot 60 euro (incl. btw), tenzij de klant besluit deze bescherming op te heffen om onbeperkt te kunnen blijven surfen.
 • Volgens de nieuwe verordening behoudt de klant de mogelijkheid om verder te surfen nadat de limiet van 60 euro (incl. btw) aan internetverbruik buiten de bundel in het buitenland werd bereikt, maar wordt zijn mobiele internetverbinding opnieuw onderbroken als dit verbruik buiten de bundel in het buitenland de limiet van 121 euro (incl. btw) bereikt, behalve als de klant beslist heeft om ook deze tweede limiet te schrappen en zonder limiet te blijven surfen op zijn eigen verantwoordelijkheid. De klant kan ook zijn keuze op elk moment wijzigen.

Al deze wijzigingen zullen in werking treden op 1 juli 2022, tegelijk met de nieuwe Europese roamingverordening.

Proximus stemt haar contractvoorwaarden af op het nieuwe wettelijke kader voor elektronische communicatie diensten

De aanpassingen hebben tot doel haar klanten nog beter te beschermen. Ook voor lopende contracten gaan ze in op 10 januari 2022 (inwerkingtreding van de "wet van 21 december 2021 tot omzetting van het Europees wetboek voor elektronische communicatie en tot wijziging van diverse bepalingen”), met uitzondering:

 • van de terugbetaling van het resterende krediet van een prepaid- of FullControl-kaart in geval van verandering van operator;
 • de verlenging van het recht om het e-mailadres na de huidige periode van 18 maanden te behouden wanneer de klant zijn internetcontract opzegt, indien een dergelijke dienst was inbegrepen.

Deze twee wijzigingen zullen van toepassing zijn vanaf de inwerkingtreding van de koninklijke besluiten tot vaststelling van de praktische en financiële voorwaarden voor de tenuitvoerlegging ervan.

Dit zijn de belangrijkste aanpassingen:

A. Betreffende de voorwaarden die van toepassing zijn op producten en diensten voor consumenten, zelfstandigen en kleine ondernemingen (tot en met 9 medewerkers):

 • De aanvraagtermijn voor de overdracht van telefoonnummers wordt verlengd. Nu kunnen klanten vragen om hun nummer over te dragen naar een andere operator tot maximaal 1 maand nadat ze het contract voor hun nummer hebben beëindigd. Als de nummeroverdracht niet binnen de wettelijk bepaalde termijn kan worden uitgevoerd, moet Proximus het contract dat bij het nummer van de klant hoort, reactiveren en de diensten leveren onder dezelfde voorwaarden als voorheen, tot de overdrachtsprocedure met succes afgerond is.
 • De termijn om het contract op te zeggen bij prijsverhogingen of contractuele wijzigingen in het nadeel van de klant, wordt geüniformeerd. Proximus brengt de klant op de hoogte van de wijzigingen vóór ze in werking treden. Klanten die de wijzigingen niet aanvaarden, kunnen ten laatste 3 maanden na de kennisgeving kosteloos hun contract opzeggen (behalve als de wijzigingen uitsluitend voordelig zijn voor de klant, puur administratief zijn en geen enkel nadeel inhouden voor de klant, opgelegd worden door of krachtens wetgeving, of betrekking hebben op een prijsverhoging die verband houdt met de consumptieprijsindex).
 • Vanaf nu bevatten de algemene voorwaarden informatie over aangepaste apparaten en tariefplannen voor klanten met een handicap.
 • Vanaf nu vermeldt de prijslijst de maximumtarieven voor betalende nummers en sms'en, en de mobiele tarieven voor gesprekken buiten de bundel. Zo biedt Proximus die informatie in een duurzaam formaat aan haar klanten, zodat ze die kunnen bewaren.
 • In de algemene voorwaarden wordt ook expliciet vermeld dat Proximus geen minimale dienstverleningskwaliteit aanbiedt, tenzij anders bepaald. Proximus verbindt zich er uiteraard toe alle middelen in te zetten om de goede werking van de dienst te verzekeren, en die zo snel mogelijk aan te bieden overeenkomstig het contract.
 • Klanten-consumenten kunnen vanaf nu vragen om krediet van een prepaidkaart of FullControl-abonnement terug te betalen wanneer ze van operator veranderen. Klanten-consumenten die van operator veranderen en hun nummer overdragen, kunnen vervolgens een terugbetalingsaanvraag indienen voor het effectief aangekochte, resterende krediet (dat geldt niet voor bonuskrediet of krediet dat ze gratis kregen in het kader van een promotie). Klanten die hun nummer overdragen naar Proximus, moeten hun aanvraag richten tot hun vorige operator. Klanten die hun Proximusnummer overdragen naar een andere operator, kunnen hun aanvraag indienen bij Proximus binnen de maand vanaf de dag waarop het nummer effectief werd overgedragen naar de nieuwe operator. Na die termijn geldt het recht op terugbetaling niet meer.

  In geval van fraude of misbruik keurt Proximus de terugbetalingsaanvraag af. Aanvragen van klanten die minder dan 50 % van het effectief aangekochte krediet hebben gebruikt in de zes maanden die voorafgaan aan de aanvraag, worden als fraude of misbruik beschouwd.

  De terugbetalingsaanvraag gebeurt via de website van Proximus. Het nummer van de Klant moet overgedragen en actief zijn op het moment van de aanvraag om een persoonlijke veiligheidscode te kunnen ontvangen.

  Alleen consumenten mogen terugbetalingsaanvragen indienen en dit, enkel voor nummeroverdrachten die plaatsvonden nadat de toepasselijke wet in werking trad.

  Proximus rekent administratiekosten aan voor de terugbetalingen die zullen worden bepaald door het toekomstige Koninklijk Besluit en zoals gespecificeerd in de prijslijst. De administratiekosten worden afgetrokken van het resterende krediet. Als het resterende krediet minder bedraagt dan de administratiekosten, wordt de terugbetaling niet uitgevoerd.

  Deze wijziging zal van toepassing zijn vanaf de inwerkingtreding van het Koninklijk Besluit tot vaststelling van de praktische en financiële details voor de uitvoering ervan.

 • De verlenging van het recht om het e-mailadres na de huidige periode van 18 maanden te behouden ingeval de klant zijn of haar internetcontract beëindigt, indien een dergelijke dienst was inbegrepen. Deze wijziging zal van toepassing zijn vanaf de inwerkingtreding van het Koninklijk Besluit tot vaststelling van de praktische en financiële toepassingsmodaliteiten ervan.
 • Contracten met bedrijven voor elektronische communicatiediensten met initiële duur en stilzwijgende verlenging, worden automatisch voor onbepaalde duur verlengd na afloop van de initiële termijn. Na de initiële termijn kunnen ze op elk moment schriftelijk worden beëindigd, met een opzegtermijn van één maand. Dit geldt enkel voor de volgende elektronische communicatiediensten in de zin van de wet: internettoegangsdiensten, nummer gebaseerde interpersoonlijke communicatiediensten, en transmissiediensten met uitzondering van intermachinale diensten.

B. Betreffende de voorwaarden die van toepassing zijn op producten en diensten voor grote bedrijven (vanaf 10 medewerkers):

De voormelde wijzigingen voor bedrijven tot en met 9 medewerkers gaan ook in vanaf de inwerkingtreding van de wet op contracten voor elektronische communicatiediensten met andere bedrijven (vanaf 10 medewerkers) onder voorbehoud van wat volgt:

 • Klanten met meer dan 50 medewerkers die intermachinale diensten gebruiken, hebben niet het recht om hun contract op te zeggen bij prijsverhogingen of contractuele wijzigingen in hun nadeel.

De hier bedoelde wijzigingen zijn niet van toepassing op diensten die niet onder de wettelijke definitie van elektronische communicatiediensten vallen.

Proximus websites en MyProximus

Geautomatiseerde interacties met onze klantendienst

Wanneer je met de klantendienst van Proximus contact opneemt via telefoon of chat, word je eerst geholpen door artificiële intelligentie (AI). Proximus wil de interactie met zijn klanten op verschillende manieren verbeteren zodat de wachttijd tot een minimum wordt beperkt. Gezien de brede waaier aan diensten en ondersteuning die Proximus aan zijn klanten aanbiedt, is artificiële intelligentie een van de efficiëntste manieren om onze interacties verder te verbeteren.

De AI die we inzetten werkt als volgt:

Stap 1: Je neemt contact op met Proximus via het communicatiemiddel van jouw keuze.
Stap 2: Je komt in contact met AI, die zichzelf ook zo voorstelt en die vraagt waarmee het je verder kan helpen.
Stap 3: De AI probeert de reden voor je oproep of bericht te identificeren om je zo efficiënt mogelijk te helpen.

Opmerking:

Als de AI de reden voor je oproep of bericht correct kan identificeren en je verder kan helpen zonder tussenkomst van een medewerker, dan zal het de informatie die je nodig hebt, of de oplossing waarnaar je op zoek lijkt te zijn, aanbieden.

Als de AI de reden voor je oproep of bericht correct kan identificeren, maar je niet verder kan helpen zonder tussenkomst van een medewerker, dan brengt het je rechtstreeks in contact met de gepaste persoon die een antwoord zal proberen te bieden op jouw vraag.

Als de AI niet in staat is om de reden voor je oproep of bericht correct te identificeren, dan brengt het je rechtstreeks in contact met een medewerker die je verder zal helpen.

Hoe dan ook:

Je krijgt steeds de mogelijkheid om in contact te komen met een medewerker als je dat wenst.

Hoewel de AI bedoeld is om een eerste selectie uit te voeren van de vragen voor onze klantenservice en je met de juiste medewerker in contact te brengen, kunnen sommige kleine beslissingen automatisch worden genomen (bijvoorbeeld het annuleren van een factuur). Voor dergelijke acties die een impact op jou kunnen hebben, is soms echter eerst aanvullende identificatie van je vereist omdat we willen voorkomen dat jouw identiteit wordt misbruikt.

De interactie met onze AI wordt in onze systemen opgeslagen voor documentatiedoeleinden gedurende maximaal 3 maanden na beëindiging van het gesprek. Zo beschikken we over een historiek van de eerdere gesprekken en kunnen we terugkerende problemen efficiënter beheren.

Heb je vragen over je persoonsgegevens? Klik dan hier!

Prijslijst en tarieven

Huidige tarieven

A. Privé

Nationale oproepen (vaste lijn)

Internationale oproepen (vaste lijn)

Internationale oproepen vanuit België (gsm)

Roaming tarieven (gsm)

B. Business

Nationale oproepen (vaste lijn)

Unlimited Calls National(PDF, 81Kb)

Internationale oproepen (vaste lijn)

Unlimited Calls National/International(PDF, 276Kb)

Internationale oproepen vanuit België (gsm)

Roaming tarieven (gsm)

Oproepen en sms'en vanuit het buitenland met uw gsm met abonnement(PDF, 346Kb)

C. Grote bedrijven

Standaard tarief (vaste lijn)(PDF, 206Kb)

Unlimited Calls (vaste lijn)

Call Credit (vaste lijn)

Infinity (landline)

Roaming tarieven (gsm)

Internationale oproepen en sms'en via uw gsm vanuit het buitenland voor corporate klanten(PDF, 339Kb)

Privacybeleid

Privacy is belangrijk, voor u... én voor ons. Daarom respecteren wij uw persoonlijke levenssfeer.

Het Proximus privacy beleid wil op een transparante manier informatie geven aan de betrokkenen omtrent de verwerking van hun persoonsgegevens, zoals voorgeschreven door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Proximus wenst via dit privacybeleid verdere uitleg te geven over de persoonsgegevens die we over u verzamelen, over wat er gebeurt met uw persoonsgegevens als u onze diensten en apps gebruikt en/of onze verschillende websites bezoekt, voor welke doeleinden deze worden gebruikt en met wie deze persoonsgegevens worden gedeeld. Tegelijkertijd kan u hierin lezen hoe u controle kan uitoefenen over het gebruik van uw persoonsgegevens door ons.

We raden u daarom aan dit privacybeleid aandachtig door te nemen. U zal snel ontdekken dat u hierin nuttige en interessante informatie kan terugvinden. Om de leesbaarheid van dit beleid te vergemakkelijken, kiezen we ervoor om de verschillende onderwerpen in hoofdstukken op te delen, die gemakkelijk raadpleegbaar zijn via het keuzemenu.

Privacybeleid

Dienst na verkoop

Hebt u vragen over uw online bestelling of een product? Aarzel niet om contact op te nemen met onze klantendienst! Ons team zal uw vragen telefonisch beantwoorden van maandag tot zaterdag van 8 tot 22h via het gratis nummer 0800 22 800 (voor consumenten) of 0800 22 500 (voor kleine ondernemingen).

Hebt u een klacht? In dat geval kan u terecht bij een Proximus Shop in uw buurt of op het telefoonnummer 02 202 41 11.

U kan u tevens wenden tot de Ombudsdienst voor Telecommunicatie via e-mail: klachten@ombudsmantelecom.be of via brief: Koning Albert II-laan 8 bus 3 te 1000 Brussel, tel. 02 223 09 09. Of u kan terecht bij het Online Dispute Resolution Platform.

Naamswijzigingen

In het kader van vereenvoudiging van ons productgamma, veranderen de namen van een aantal producten. Het product zelf verandert niet, enkel de naam: u geniet nog steeds van dezelfde voordelen, dienstverlening en voorwaarden.

Hier vindt u de volledige lijst van alle producten die veranderen alsook hun nieuwe benaming(PDF, 65.5Kb)

Sommige PDF-bestanden zijn niet voor iedereen toegankelijk. Mocht dit bij u het geval zijn, nodigen we u uit om contact met ons op te nemen.