Ga direct naar de hoofdinhoud
×
×

Disclaimer

Highly confidential

Nederlands

Deze informatie is strikt vertrouwelijk. Ze mag enkel worden gebruikt door gemachtigde personen. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan, is de openbaarmaking, reproductie of verspreiding ervan in welke vorm dan ook verboden. Indien je deze informatie per vergissing hebt ontvangen, gelieve dan de afzender te verwittigen. Wis of vernietig de informatie zo snel mogelijk.

Proximus NV van publiek recht, Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel, België, BTW BE 0202.239.951 RPR Brussel, BE50 0001 7100 3118

Français

Ces informations sont strictement confidentielles. Seules les personnes autorisées peuvent les utiliser. Sauf autorisation expresse, toute divulgation, reproduction ou distribution de ces informations sous quelque forme que ce soit est interdite. Si vous avez reçu ces informations par erreur, veuillez en informer la personne qui vous les a envoyées. Supprimez ou détruisez les informations dans les plus brefs délais.

Proximus SA de droit public, Bd du Roi Albert II, 27, B-1030 Bruxelles, TVA BE 0202.239.951, RPM Bruxelles, BE61 0001 7100 3017

English

This information is highly confidential. Only authorized individuals may use it. If not explicitly allowed, any disclosure, reproduction or distribution in any form is prohibited. In the event you received this information in error, please notify the person from whom you received it. Delete or destroy the information as soon as possible. 

Proximus PLC under Belgian Public Law, located in Bd. du Roi Albert II 27, B-1030 Brussels, Belgium, VAT BE 0202.239.951, Brussels Register of Legal Entities, Giro BE50 0001 7100 3118

Deutsch

Diese Informationen sind streng vertraulich. Ausschließlich die dazu bevollmächtigten Personen dürfen die Informationen benutzen. Die Weitergabe, Vervielfältigung oder Verteilung in jeglicher Form ist ohne ausdrückliche vorherige Genehmigung untersagt. Sollten Sie diese Informationen irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte die Person, von der Sie sie erhalten haben. Bitte löschen oder vernichten Sie die Informationen schnellstmöglich. 

Proximus, Aktiengesellschaft öffentlichen Rechts, Bd. du Roi Albert II 27, B-1030 Brüssel, Belgien, MwSt. BE 0202.239.951, eingetragen im Brüsseler Register der Juristischen Personen, Girokonto: BE50 0001 7100 3118

Heb je een vraag?

Stel ze aan een van onze medewerkers. Maak een keuze: