Maak kans op viptickets voor de finale van het ESL Proximus Benelux Championship - Wedstrijdreglement

Door Proximus

Deel dit nieuws

Art. 1 Voorwaarden van de wedstrijd
Dit reglement legt de voorwaarden vast van de wedstrijd georganiseerd door Proximus nv.
Deelnemers worden geacht de inhoud van dit reglement te kennen. Deelname aan de wedstrijd veronderstelt dat deelnemers onvoorwaardelijk instemmen met dit reglement. Geen enkele betwisting terzake zal in aanmerking worden genomen. Het reglement is beschikbaar op www.skynet.be.
 

Art. 2 Wedstrijdprocedure en toekenning van de prijs

De wedstrijd vindt plaats op de sociale media van Proximus Esports, vanaf 25 oktober t.e.m. 28 oktober om 11u59.

Om deel te nemen op Facebook:
- Abonneer je op onze Facebook-pagina
- Tag een vriend
- Deel de post
- Schrijf het juiste antwoord op de volgende vraag in de comments:
Welke van deze maps maakt deel uit van Counter-Strike: Global Offensive?

  1. Icebox
  2. Dust II
  3. Eiichiro Oda

Om deel te nemen op Instagram:
- Abonneer je op onze Instagram-pagina
- Tag een vriend
- Deel de post in je story
- Schrijf het juiste antwoord op de volgende vraag in de comments:
Welke van deze maps maakt deel uit van Counter-Strike: Global Offensive?

  1. Icebox
  2. Dust II
  3. Eiichiro Oda

Om deel te nemen op Twitter:
- Abonneer je op onze Twitter-pagina
- Tag een vriend
- Retweet de post 
- Tweet het juiste antwoord op de volgende vraag in de comments:
Welke van deze maps maakt deel uit van Counter-Strike: Global Offensive?

  1. Icebox
  2. Dust II
  3. Eiichiro Oda

De winnaar wordt gekozen:

1) Indien hij/zij het juiste antwoord op de vraag heeft terwijl hij/zij de verschillende hierboven gevraagde stappen heeft uitgevoerd.
2) Bij een gelijkspel wordt de winnaar willekeurig gekozen.

De prijs bestaat uit een duo viptickets, inclusief catering en drankjes, voor de finale van het ESL Proximus Benelux Championship 2021. Deze is niet deelbaar en moet als dusdanig worden aanvaard. De prijs kan in geen geval worden ingeruild voor andere producten of geld. De prijs is persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

De winnaars worden op de hoogte gebracht via een bericht op het platform dat gekoppeld is aan hun deelname. Indien de winnaars niet reageren binnen de 24 uur, verliezen ze hun recht op de prijs.

Art. 3 Deelnemingsvoorwaarden
De wedstrijd staat open voor alle Proximus klanten met uitzondering van:
- personeelsleden van Proximus;
- alle personen die deelgenomen hebben aan de organisatie van de wedstrijd;
- de gezinsleden en de familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten personen. 
Deelnemers moeten minstens 16 jaar zijn. Deelnemers tot en met 18 jaar dienen over de uitdrukkelijke toestemming van 1 van hun ouders te beschikken om deel te nemen aan de wedstrijd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat Proximus ervan uit dat deze toestemming heeft van zijn ouders. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen kan hem of haar op elk moment deelname aan de wedstrijd of de prijs worden ontzegd.
Proximus kan op elk moment een persoon van deelname aan de wedstrijd uitsluiten, in geval 1 of meerdere van de voorwaarden niet worden nageleefd, of in geval er sprake is van misbruik (bijvoorbeeld deelnames d.m.v. een script, …), misleiding of deelname ter kwader trouw.
 
Art. 4 Identificatie
De identiteit van de deelnemer wordt bepaald op basis van de gegevens die deze laatste meedeelt.
Proximus kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden, indien de identificatie van een deelnemer onmogelijk is, omdat deze laatste foutieve of onvolledige gegevens meedeelt.
Het gebruik van valse gegevens leidt tot uitsluiting van de deelnemer.
Deelnemers aanvaarden uitdrukkelijk dat hun naam gepubliceerd kan worden in geval van winst, zonder dat dit recht geeft op enige andere vergoeding dan de prijs.
 
Art. 5 Aansprakelijkheid
Proximus is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels, ongevallen of overlijden, die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van één van de prijzen en/of deelname aan één van de wedstrijden.           
Proximus kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor directe, indirecte, materiële, immateriële of lichamelijke schade, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van de prijs.
Indien de gewonnen prijs bestaat uit vrijkaarten voor concert, film of evenement, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
Proximus is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de Post en/of koeriersbedrijven (vertraging, beschadiging, staking, verlies of andere) bij het eventueel versturen van prijzen.
Proximus kan niet aansprakelijk gesteld worden, indien de wedstrijd gewijzigd, opgeschort of geannuleerd dient te worden, wegens overmacht of redenen buiten haar wil.
Proximus kan evenmin aansprakelijk gesteld worden in geval van technische problemen van welke aard ook of in geval van communicatieproblemen.
In geval van wedstrijd via het internet: Deelname aan de wedstrijd houdt de aanvaarding in van de eigenschappen van het internet, meer bepaald wat het technisch vermogen betreft evenals de antwoordtijd bij raadpleging, vraagstelling, overdracht van informatie, onderbrekingsrisico’s, en meer in het algemeen, risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en transmissie op het internet, het ontbreken van beveiliging van sommige gegevens tegen eventuele ontvreemding en de risico’s op besmetting door eventuele virussen die op het internet circuleren. Er kan geen enkele klacht bij Proximus worden ingediend betreffende die beperkingen.

Art. 6 Privacy
Gegevens van persoonlijke aard die door de deelnemers aan Proximus worden doorgegeven worden bewaard in de databank van Proximus (Koning Albert II-laan 27 te 1030 Brussel). Alle gegevens worden behandeld volgens de wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van het privéleven. Zij zullen worden gebruikt in het kader van van de wedstrijd en informatie- of promotiecampagnes betreffende producten en diensten van Proximus . Deelnemers kunnen de klantendienst contacteren, indien zij gratis hun gegevens willen raadplegen en/of verbeteren of indien zij geen informatie meer wensen te ontvangen.
 
Art. 7 Toezicht en beslissingen
Proximus houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd.
Er worden in geen geval mondelinge, noch schriftelijke inlichtingen verstrekt
Klachten in verband met deze wedstrijd moeten ten laatste binnen 10 werkdagen na het einde van de wedstrijd schriftelijk naar het volgende adres worden gestuurd : Proximus nv, Koning Albert II-laan 27, te 1030 Brussel.
Ingeval van betwistingen zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd. Deze wedstrijd wordt beheerst door het Belgisch recht.

Alle rechten voorbehouden, Proximus, 30 oktober 2021

Kijk wat je leuk vindt, waar en wanneer je wilt.

Ontdek Pickx Inloggen

Top

Top