Artikel 1. Het bedrijf Proximus naamloze vennotchap van publiek recht, met zetel in de Koning Albert II-laan, 27 - 1030 Brussel, organiseert wedstrijden op de website http://www.proximuspickx.be

Artikel 2. De data waarop de wedstrijden beginnen en eindigen staan vermeld op elke specifieke wedstrijd pagina.

Artikel 3. Aan deze wedstrijden kan elke internaut deelnemen met verblijfplaats in België, met uitzondering van de medewerkers van Proximus, en hun familieleden die op hetzelfde adres verblijven.

Artikel 4. Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd moet de speler op exacte en nauwkeurige wijze alle verplichte velden invullen en antwoorden op alle gestelde wedstrijdvragen.

Artikel 5. Enkel de volledige deelnames zullen in acht genomen worden en er wordt geen rekening gehouden met elektronische antwoordformulieren die onvolledig of foutief zijn of die een onbekend of foutief adres opgeven. Enkel één deelname per e-mail adres zal in acht genomen worden: de eerste.

Artikel 6. Alle deelnames moeten worden ingevuld op bovenvermelde website, ten laatste op de laatste dag van de wedstrijd. De datum en het uur van verzending van het deelnameformulier gelden als bewijs.

Artikel 7. De te winnen prijzen voor elke wedstrijd staan vermeld op elke specifieke wedstrijd pagina.

Artikel 8. De winnaars worden geselecteerd op basis van hun antwoorden op de wedstrijdvragen. Onder de deelnemers die correcte antwoorden hebben gegeven op de open vragen wordt (worden) de deelnemer(s) gekozen die het dichtste antwoord op de schiftingsvraag hebben gegeven. In geval van ex-aequo, zal de persoon winnen die het eerst heeft deelgenomen.

Artikel 9. De winnaars worden per e-mail verwittigd.

Artikel 10. Door zijn deelname aan de wedstrijd en door het enig feit zijn persoonlijke gegevens te hebben ingegeven, verklaart de deelnemer zich akkoord met het gebruik van de gegevens voor zijn identificatie en de contactname in de veronderstelling dat hij wint. De winnaars aanvaarden dat hun namen worden vermeld op de genoemde site.

Artikel 11. De gewonnen prijzen kunnen niet geruild worden voor andere producten, diensten of cash. Er zal slechts één prijs worden uitgereikt per gezin & per adres.

Artikel 12. Proximus kan niet verantwoordelijk zijn wanneer de prijzen bij de verzending naar de winnaars, verloren gaan bij de Post of de koerierdienst.

Artikel 13. Proximus is ook niet verantwoordelijk voor het verlies van de elektronische zendingen van de deelnemers die eventueel het gevolg zijn van een falen van zijn informaticanetwerk. Over het algemeen, kan Proximus niet verantwoordelijk gesteld worden bij problemen van welke technische aard ook die het verloop van de wedstrijd zouden beïnvloeden.

Artikel 14. Proximus behoudt zich het recht voor de wedstrijd op te schorten, nietig te verklaren of te wijzigen in geval van overmacht zonder dat de deelnemers of andere personen aanspraak kunnen maken op schadevergoeding of interesten. Proximus eigent zich tevens het recht toe de planning van de voorziene activiteiten (met uitzondering van de einddatum voor de inzendingen) en de samenstelling van de jury's in functie van organisatorische beperkingen te wijzigen, alsook prijzen met eenzelfde waarde te voorzien, indien, om uitzonderlijke redenen, de aangekondigde prijzen niet langer beschikbaar zouden zijn.

Artikel 15. Proximus kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor een verkeerd ingegeven e-mailadres dat leidt tot een foutief of onbekend adres van de deelnemer.

Artikel 16. De deelname aan deze wedstrijd is gratis en verbindt geenszins tot de aankoop van welk product of dienst dan ook.

Artikel 17. De persoonsgegevens die door de deelnemers aan Proximus worden doorgegeven worden opgenomen in een databank van Proximus (Koning Albert II-laan 27 te 1030 Brussel). De gegevens worden gebruikt in het kader van deze wedstrijd en kunnen eveneens gebruikt worden om de deelnemers op de hoogte te brengen van producten, diensten, promoties en andere wedstrijden van Proximus. Deelnemers kunnen gratis de klantendienst (0800 22 800) contacteren, indien zij hun gegevens willen raadplegen en/of verbeteren of indien zij geen commerciële informatie meer wensen te ontvangen van Proximus.

Artikel 18. De deelnemers worden geacht de inhoud van het reglement te kennen en het te aanvaarden. De deelname aan deze wedstrijd veronderstelt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement en geen enkele opmerking zal dan ook in aanmerking genomen worden.

Artikel 19. Over deze wedstrijd kan op generlei wijze gecommuniceerd worden (schriftelijk noch telefonisch) net zo min tijdens als na afloop van genoemde wedstrijd.

Artikel 20. Alle klachten over deze wedstrijd moeten ten laatste 7 werkdagen na het einde van de wedstrijd schriftelijk verstuurd worden naar volgend adres: Proximus, Kon. Albert II-laan 27 te 1030 Brussel. De klachten zullen in geen enkel geval mondeling of telefonisch behandeld worden. Klachten die worden ontvangen na afloop van de termijn en niet-schriftelijke klachten worden niet behandeld.

Alle rechten voorbehouden, Proximus 2019.

Deze website is gecreëerd en wordt beheerd conform het Belgisch recht.