Code onwettige, ongepaste en/of schadelijke inhoud

Door Proximus

Deel dit nieuws

1. Inleiding

Internet maakt thans de snelle overdracht mogelijk van verschillende types van informatie zoals geluid, beeld, gegevens enz. De ontwikkeling van deze telecommunicatiemiddelen kan echter ook aanleiding geven tot een misbruik van die middelen. Sommige personen kunnen het internet immers gebruiken voor het verspreiden van, het opslaan van en het verschaffen van toegang tot informatie waarvan de inhoud ongepast, onwettig en/of schadelijk is.
Dit document omvat :

 • Een beknopte beschrijving van het strafrechtelijk risico verbonden aan de verspreiding van onwettige inhoud
 • De verbintenissen die u dient na te leven ten gevolge van uw contract met Proximus Pickx, samen met een niet-exhaustieve lijst van onwettige en/of ongepaste en/of schadelijke inhoud
 • De maatregelen die Proximus Pickx neemt teneinde de verspreiding van ongepaste, onwettige en/of schadelijke
 • inhoud via ons netwerk te voorkomen
2. Beschrijving van het strafrechtelijk risico

Elke gebruiker van het internet, die aan de basis ligt van onwettige informatie, en die het internet gebruikt om die te verspreiden, brengt als auteur van die inbreuk zijn aansprakelijkheid in het gedrang. De personen die meewerken aan de realisatie van de inbreuk, ofwel door hulp te verschaffen zonder dewelke de inbreuk niet kan worden gepleegd, ofwel door met medeweten de auteur van de onwettige inhoud of de persoon die onwettige informatie via het internet verspreidt de middelen te verschaffen die hem in de mogelijkheid stellen zijn inbreuk te plegen, kunnen eveneens hun strafrechtelijke aansprakelijkheid in het gedrang brengen als coauteur of als medeplichtige.

Proximus Pickx heeft beslist dat haar netwerk niet mag worden gebruikt voor het verspreiden of het verlenen van toegang tot informatie waarvan de inhoud ongepast, onwettig en/of schadelijk is.

Proximus Pickx behoudt zich het recht voor alleen te beslissen welke inhoud naar haar mening als onwettig, schadelijk en/of ongepast dient te worden gekwalificeerd, en derhalve niet toelaatbaat is op haar Sites.

Proximus Pickx behoudt zich het recht voor op eigen initiatief op te treden, dan wel naar aanleiding van een klacht of meerdere klachten. Proximus Pickx benadrukt evenwel dat zij niet alle inhoud voorafgaand aan publicatie kan controleren en niet in de gelegenheid is om alle gepubliceerde inhoud te onderzoeken op onwettigheid en/of schadelijk of ongepast karakter.

3. Verbintenis van de klant 

Als gebruiker of klant van de Site, verbindt u zich ertoe om geen inhoud zoals hieronder bepaald, te verspreiden of om niet deel te nemen aan de verspreiding van dergelijke inhoud. Het volgende vormt een onwettige inhoud :

3.1. Aanslag op de goede zeden

Het begrip goede zeden is een evolutief begrip. Thans wordt het volgende beschouwd als een aanslag op de goede zeden: ongepast of schokkend pornografisch materiaal, pedofilie, seksueel misbruik van minderjarigen, bestialiteit (zoöfilie), sadomasochisme, seksueel geweld, necrofilie en ander abnormaal seksueel gedrag.

3.2. Reclame voor diensten van seksuele aard
 • Reclame voor diensten van seksuele aard met een winstgevend doel (rechtstreeks of onrechtstreeks) die zich specifiek tot minderjarigen richt
 • Reclame voor diensten van seksuele aard met een winstgevend doel (rechtstreeks of onrechtstreeks) die gewag maakt van diensten aangeboden door minderjarigen of personen van wie wordt beweerd dat ze minderjarig zijn
 • Reclame voor diensten van seksuele aard met een winstgevend doel (rechtstreeks of onrechtstreeks) die worden aangeboden via een telecommunicatiemiddel
 • Reclame waardoor iemand kenbaar maakt zich bezig te houden met prostitutie
 • Reclame waardoor iemand kenbaar maakt in contact te willen komen met personen die zich overgeven aan ontucht
3.3. Racisme, xenofobie en ontkenning van de Nazi-genocide
 • Openbare aansporing tot discriminatie, haat of geweld tegenover een persoon omwille van zijn ras, huidskleur, afkomst of nationaliteit
 • Reclame gemaakt door een persoon met de bedoeling op te roepen tot een dergelijke houding
 • Ontkenning, grove minimalisering en rechtvaardiging van de Nazi-genocide, wanneer die houding een openbaar karakter heeft
3.4. Provocatie tot het plegen van misdrijven

De verspreiding van beelden, geschriften, emblemen die op een kwaadwillige manier aanzetten tot het plegen van misdrijven, zelfs indien deze provocatie zonder gevolg blijft. (vb, een internetsite die beschrijft hoe een bom kan worden vervaardigd om zoveel mogelijk slachtoffers te maken, is onwettig; zo ook de aanwerving van een huurmoordenaar).

3.5. Groeperingen van misdadigers

Het aanbieden van een vergaderplaats aan een groepering van misdadigers is strafbaar. Zo kan een "newsgroup" een trefpunt zijn van ideeën voor misdadigers

3.6. Kansspelen en weddenschappen
 • De exploitatie van kansspelen is verboden. Diegene die er enig voordeel uit haalt is strafbaar, zelfs zonder dat hij het kansspel exploiteert
 • Het toelaten van spelen, die aanleiding geven tot overdreven inzetten en weddenschappen, op een voor het publiek toegankelijke plaats ( vb. een Internetsite)
 • Reclame voor gelegenheden voor kansspelen (vb. een casino ) die niet toegelaten zijn bij Koninklijk Besluit of reclame voor een dergelijke gelegenheid gesitueerd in het buitenland
 • Loterijen, behalve deze die bestemd zijn voor daden van naastenliefde en liefdadigheid, voor het bevorderen van de kunst of enig ander doel van openbaar nut en die met dat doel zijn toegelaten door de bevoegde administratieve instanties
3.7. Verdovende middelen

Het te koop aanbieden van verdovende middelen en psychotrope stoffen door personen die daarvoor de toestemming niet hebben (vb, een site waar men vrij drugs en medicijnen kan bestellen, terwijl hiervoor een medisch voorschrift is vereist).
Wij benadrukken dat deze opsomming niet limitatief is en slechts enkele voorbeelden van onwettige en schadelijke of ongepaste inhoud weergeeft.

Mogen wij u vragen ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van elke onwettige inhoud waarvan u kennis heeft gekregen. De massa aan informatie die dagelijks wordt verspreid via de telecommunicatiemiddelen is immers zodanig groot dat het voor ons technisch onmogelijk is om controle uit te oefenen op alle inhoud die via ons netwerk wordt aangeboden, of waartoe wij toegang verschaffen.

U kan daarvoor terecht in de rubriek "Contacteer ons" op onze Site.

Het is Proximus Pickx momenteel niet toegestaan de identiteit van de personen die de onwettige, schadelijke of ongepaste inhoud hebben geplaatst mee te delen aan de benadeelden/klagers, voor zover die identiteit niet op een andere manier te achterhalen is. Inzake onwettige inhoud zullen wij desgevallend het dossier wel aan de gerechtelijke instanties overmaken aan wie wij tevens de identiteit van deze personen kunnen meedelen.

4. Verbintenissen van (Proximus Pickx)

Proximus Pickx kan de door gebruikers ingezonden inhoud niet voorafgaand aan publicatie controleren en is niet in de gelegenheid om alle gepubliceerde inhoud te onderzoeken op onwettigheid en schadelijk of ongepast karakter.
Wij handelen wel in nauwe samenwerking met de gerechtelijke instanties. Wanneer wij een inhoud identificeren als zijnde illegaal, of wanneer een dergelijke inhoud onder onze aandacht wordt gebracht, brengen wij de gerechtelijke instanties hiervan op de hoogte, conform aan het samenwerkingsakkoord met de gerechtelijke instanties, en houden wij ons aan hun instructies.
Bepaalde inhoud kan, zonder onwettig te zijn, schadelijk zijn voor sommige categorieën van gebruikers. Wij denken hierbij heel speciaal aan pornografie, die hoewel ze tot op zekere hoogte getolereerd wordt, niet bestemd is voor bepaalde categorieën van mensen, in het bijzonder kinderen, of aan beelden of suggesties die, terecht, door sommige mensen als beledigend worden beschouwd.

Verder kan Proximus Pickx ingevolge klacht(en), of op eigen initiatief, beslissen dat bepaalde inhoud ongepast en/of schadelijk is voor de andere gebruikers. Dit onafhankelijk van het feit of deze inhoud al dan niet onwettig is.
In dergelijke gevallen behoudt Proximus Pickx zich het recht voor, ingevolge haar eenzijdige beslissing, deze inhoud van haar Site te verwijderen of ontoegankelijk te maken zonder voorafgaande verwittiging.
 

Kijk wat je leuk vindt, waar en wanneer je wilt.

Ontdek Pickx Inloggen

Top

Top