Iedereen is betrokken bij de energie-omwenteling

Gepubliceerd op 08/09/2016 in Inspireren

Iedereen is betrokken bij de energie-omwenteling

EnergyVille doet onderzoek naar duurzame energie en intelligente energiesystemen. Hiervoor bundelt het de expertise van VITO, Imec en de KU Leuven. “We werken concrete toepassingen uit voor bedrijven en overheden”, zegt Helena Gerard. De Senior Researcher bij VITO/EnergyVille blikt vooruit op de standaarden rond energiezuinigheid en duurzaamheid in België.

 
Wat is de algemene stand van zaken rond slimme energie in ons land?

Helena Gerard: “De 2020-norm blijft het uitgangspunt. Europa heeft zich in 2007 geëngageerd om tegen 2020 drie doelstellingen te realiseren: 20% minder CO2-uitstoot in vergelijking met 1990, 20% meer energie-efficiëntie in vergelijking met status-quo-prognoses voor 2020 en een aandeel van 20% hernieuwbare energie. De ‘20/20/20’-doelstellingen gelden voor de globale EU. Voor België heeft Europa volgende doelstellingen bepaald: 15% daling van de CO2-uitstoot, 18% toename van de energie- efficiëntie en een aandeel van 13% aan hernieuwbare energie. De economische crisis heeft de inspanningen echter wat ondergesneeuwd. De voorbije jaren is gebleken dat we nood hebben aan een echte energie-omwenteling.”

Het volstaat met andere woorden niet om fotovoltaïsche panelen en windmolens te plaatsen. Wat houdt die omwenteling in?

Helena Gerard: “Vroeger was de energievoorziening rechtlijnig en voorspelbaar. De klassieke elektriciteitscentrales produceren in functie van de vraag. De productie van wind- en zonne-energie is echter moeilijk te voorspellen. Tegenover de vraag staat dan een variabel aanbod. Om het verschil tussen vraag en aanbod op te lossen – bijvoorbeeld wanneer er geen zon of wind is – heb je nog altijd klassieke centrales nodig. Alleen moeten die minder, goedkoper en veel flexibeler produceren. Bovendien kun je klassieke centrales niet eenvoudig continu aan en uit zetten. Dat is niet rendabel en dus hebben leveranciers klassieke centrales, al dan niet tijdelijk, gesloten. Als gevolg daarvan duiken in het nieuws dan berichten op over mogelijke energietekorten.”

Moeten we die oude centrales dan toch weer in gebruik nemen?

Helena Gerard: “Niet noodzakelijk. De structurele oplossing ligt niet bij het aanbod, maar bij de vraag. We moeten de rollen omdraaien. De vraag moet de productie volgen. Dat is de echte omwenteling.”

Hoe kan men dat realiseren?

Helena Gerard: “We moeten de vraag naar energie flexibel maken en aan die flexibiliteit een waarde toekennen. Wie bij de piekmomenten overdag flexibel is – en bijvoorbeeld een bepaald energieverbruik gedurende een paar uur kan verminderen – zou daar extra voordeel uit moeten halen. Voor grote bedrijven bestaan er al zo’n regelingen. Het is moeilijker om dat ook toe te passen op de gezinnen en kleine bedrijven. Daar gaat het namelijk om veel kleinere energievolumes. Hier zien we een nieuwe rol ontstaan. Aggregatoren zijn nieuwe spelers die de energievolumes van gezinnen en kleine bedrijven bundelen en zo toch een zekere waarde kunnen halen uit de flexibiliteit van die volumes.

In het kader van 2020 is er veel geïnvesteerd in wind- en zonne-energie. Het aanbod is er. De uitdaging blijft echter een oplossing te vinden voor het aansturen van de vraag. De ontwikkeling van toepassingen die de opslag van energie mogelijk maken, zoals batterijen, zijn in dit opzicht bijzonder interessant. Ze laten immers toe om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen en zorgen voor een daling van het gebruik van het elektriciteitsnet. Wat betreft het aandeel van hernieuwbare energie scoort ons land al goed, al zullen er nog investeringen noodzakelijk zijn, zeker indien een aantal geplande grootschalige biomassaprojecten uiteindelijk niet gerealiseerd worden. Rond energie-efficiëntie en de terugdringing van de CO2-uitstoot zijn tegen 2020 nog meer inspanningen nodig.”

Wat staat na 2020 op de agenda?

Helena Gerard: “Met de Europese klimaaten energiedoelstellingen voor 2030 heeft Europa in 2014 zijn engagement vernieuwd. Het gaat om 40% minder CO2, 27% meer energie-efficiëntie en 27% hernieuwbare energie tegen 2030. Deze doelstellingen heeft Europa bovendien bevestigd in het globale klimaatakkoord van Parijs – de opvolger van het Kyoto-verdrag. Daarnaast is er ook een roadmap voor 2050, die een CO2-reductie van 80% tot 95% vooropstelt in vergelijking met 1990.”

2050 lijkt nog veraf, maar eigenlijk gaat het om een relatief korte periode om heel onze manier van leven en werken te veranderen.

Helena Gerard: “Dat klopt. Bovendien zijn er twee evoluties die tegen elkaar inwerken. Enerzijds willen we minder uitstoot, meer efficiëntie en een groter aandeel van hernieuwbare energie. Anderzijds weten we dat onze energiebehoefte in 2050 groter zal zijn dan vandaag. Daarom is het belangrijk om duurzaamheid en efficiëntie mee te nemen in het verhaal. Bovendien moet ook de energiemarkt mee evolueren: via meer flexibele oplossingen van de netwerkoperatoren, via de activiteiten van aggregatoren, maar ook met de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen, slimme meters, slimme toestellen, enzovoort. Ook de consument zal zich bewuster moeten opstellen tegenover zijn energieverbruik. Iedereen is betrokken partij.”

Helena Gerard studeerde handelsingenieur en startte haar carrière bij Engie Electrabel in 2008. Sinds eind 2014 werkt ze als Senior Researcher bij VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek). Vanuit die rol is ze mee betrokken bij de ontwikkeling van EnergyVille, een samenwerkingsverband tussen de energiespecialisten van VITO, Imec en KU Leuven.

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One